برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز مطالعاتی سنتز بنزوکائینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1372

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

بنزوکائین با وزن فرمولی 165.2 و فرمول تجربی C9H11NO2 از جمله ترکیبات استری و بی حسن کننده های موضعی بوده که اولین بار در سال 1890 توسط رایت سرت سنتز گردید و به نامهای آیوپاک اتیل پارا- آمینو بنزوات یا اتیل 4- آمینو بنزوات مرسوم است. این ترکیب بصورت پودر کریستالی بی رنگ یا به رنگ سفید بی بو با مزه ای سوزاننده و کرخ کننده بوده، و نقطه ذوب آن 89-92 C می باشد. حلالیت آن در آب 1 به 1500، در الکل 1 به 8، در کلروفرم 1 به 2، و در اتر 1 به 4 است. در پارافین های مایع و اسیدهای رقیق محلول بوده ولی در محلولهای قلیایی نامحلول است، معمولا در شیشه های تیره و دور از نور نگهداری می شود. بنزوکائین به هنگام جوشیدن با آب تجزیه می شود ولی محلولهای روغنی آنرا می توان بدون تغییریافتن جوشاند.
بنزوکائین بعنوان یک بی حس کننده موضعی از گروه استر کاربرد وسیعی دارد. شکلهای مختلف استفاده از بنزوکائین وجود داشته که معمولا بصورت قرص، کرم، اسپری، لوسیون و ... می باشد.
در این پروژه مطالعاتی سنتز بنزوکائین بررسی گردید و تشخیص داده شد که این پروسه معمولا از تولوئن شروع و مراحل نیتراسیون، اکسیداسیون، احیا گروه نیترو و بالاخره استریفیکاسیون را در پی خواهد داشت. هر چند که اگر از دیگر موارد واسطه بعنوان ماده اولیه جهت تهیه بنزوکائین استفاده شود، راندمان عمل به همان نسبت افزایش خواهد یافت، ولیکن با توجه به داخلی بودن تولوئن، پیش بینی می شود از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار باشدکلیدواژگان:

 
 
Title:

Stady on Synthesis of BenzocainAbstract:

Benzocain, ethyl- P- aminoben zoate (C9H11NO2= 165.2) is an esteric conpound which is known as a local anesthetics and was produced for the first time by Ritsert in 1890.
It is as colourless crystal or a while odourless erystalline powder with a slightly bitter numbing taste, and melts within a 20 range between 88- and 920. Its solubility is 9 gr in abovt 2500 ml of water, 5 ml of alcohol, 2 ml of chloroform, 4 ml of ether or 30-50 ml of expressed almond oil or olive oil and soluble in dilute mineral acids. Store on airtight containers and protect from light.
Benzocain is local anesthetics from steric compound group and is widely used in medicin as tablet, cream, spry, lotion, etc.
The synthesis of Benzocain is investigated in this research and it is recognized that this process is usually started by nitration of toluene fallowed by oxidation, reduction and esterification. Although intermediate substances can be based as starting material for synthesis of benzocain and the yield will probably increases, but inconsequence of being toluene as a domestic matter with low price, is expected that has a good economic estimination.Keyword(s):