برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مشاوره ژنتیکی و بررسی سیتوژنتیکی لنفوسیتهای زوجهای نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک ناباروری

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)
زرعی مرادی شبنم (همکار طرح)
کریمی حمیده (همکار طرح)
افشاریان پروانه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هر زوجی بنا به مسایل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و ذاتی به داشتن فرزند تمایل دارد. اما حدود 15-10 درصد از زوجها نابارور می باشند. هنگامی اصطلاح نابارور به کار می رود که زوج با گذشتن یکسال بدون استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری بچه دار نشوند. روشهای مختلفی برای اسپرم و تخمک در فرآیند لقاح ایجاد شده اند که سبب ایجاد حاملگی می شوند. به این روشها در مجموع روشهای بارداری کمک شده یا ARTs می گویند. از انواع این فناوریها، IVF، GIFT و ICSI است که سه روش موفقیت آمیز برای تخفیف ناباروری در زوجها و کمک به ایشان جهت حاملگی می باشد.
بررسی های متعددی نشان داده است که یکی از علل ناباروری مرد و زن بروز ناهنجاریهای ژنتیکی پایدار در همه سلولهاست که پدر یا مادر ناقل آن می باشند. با وجود عوامل محیطی جهشزای متعدد و همچنین فراوانی هتروزیگوتهای ناقل بیماری ژنتیکی در جامعه لزوم مشاوره ژنتیک قبل از هر گونه آمیزش سلولهای جنسی مرد و زن ضرورت پیدا می کند. بررسی های سیتوژنتیکی سقطهای خودبخودی و گامتهای انسان نشان می دهد که علت عمده سقط، ناهنجاریهای کروموزومی است.
در هر گروه 30 زوج نابارور بررسی شدند. نتایج نشان می دهد که در مقایسه کاریوتایپ زنان و مردان هر گروه هیچ تفاوت معنی داری در میزان ناهنجاریهای مشاهده شده بدست نمی آید. همچنین در مقایسه کاریوتایپ زنان گروهها با هم و مردان گروهها با هم نیز هیچ تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده نشد. ولیکن مطالعات دیگر نشان داده اند که به عنوان مثال حذف بازوی بزرگ کروموزوم
Y می تواند به آزواسپرمی شدید منجر شود یا از طرف دیگر محتمل است که حضور ناهنجاری منتشر در کروماتین در تقسیم میوز تداخل کند و بنابراین تولید سلول جنسی را کاهش دهد. طی بررسی دیگری یک ارتباطی بین جابه جایی اوتوزومی متعادل و ناباروری گزارش شده است. در بررسی دیگر پیوستگی بین واژگونی اوتوزومی و ناباروری گزارش شده است. این واژگونی ها ممکن است مشکلاتی در تقسیم میوز بوجود آورد که تقسیم سلولی را مختل می کند و تولید سلولهای جنسی را کاهش می دهد. ناهنجاریهای کروموزومی دیگری نیز هستند که ابتدا به ساکن ایجاد می شوند و شاید علت آن بالا رفتن سن باروری مادر و یا افزایش میزان آنیوپلوئیدی کروموزوم اسپرم در مردان نابارور با کاریوتایپ لنفوسیتی طبیعی باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Genetic counselling and lymphocyte cytogenetic study of infertile couples referring to royan instituteAbstract:

An association between human infertility and chromosomal abnormalities has been known for a long time. The incidence of karyotype abnormalities among infertile couple has been reported and thus it would not be unusual to find chromosomal abnormalities in men or women attending an infertility clinic. Karyotyping of white blood cells of every couple attending the infertility clinic would be necessary to indentify to identify those with genetic defect.
The objective of this study was to examine 3 groups of couples from infertile marriages in and attempt to identify any karyotype abnormality that could be of predictive value for infertility. 3 groups are: Familial marriage, recurrent spontaneous abortion and IVF failure. Cytogenetic analysis performed on 30 couples of every group showed any significant different in abnormalities among these patients. Other studies have indicated that deletion on the long arm of Y chromosome may lead to azoospermia. A relationship between balanced autosomal translocations and infertility has been reported and an association between autosomal inversion and infertility has been reported. These inversions may cause problems at meiotic division which will disrupt cell division and thus reduse oogenes is or spermatogenesis.
At least, we suggest that karyotyping and genetic counetic counseling both partners should be recommended routinely prior to a ARTs, treatment.Keyword(s):