برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

گزارش نتایج حاصله از طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در مناطق محروم (میناب و زابل) (جلد سوم)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

متعاقب انجام طرح مراکز تحقیقاتی - خدماتی گروه پزشکی در سال 1363 این طرح در سال 1364 با وسعت بیشتری در منطقه بشاگرد به انجام رسید.
در این تحقیق 6844 نفر در 55 روستا تحت آزمایش تست توبرکولین قرار گرفتند بر اساس نتایج حاصله بیشترین گروه سنی را گروه 14-5 سال تشکیل می داد و بیشترین پاسخای مثبت در گروه سنی 44-25 سال می باشد.
در میان روستاها بیشترین پاسخ مثبت بدست آمده در روستای bm یا روستای جکدان با 8.3 درصد پاسخهای مثبت دریافتی است. از آنجاییکه تعداد روستاها زیاد است تفکیک پاسخهای حاصله بسیار زیاد بوده و اعداد کوچکتر از آن هستند که در مقام مقایسه با یکدیگر قرار گیرند.
آنچه مشخص است در کل افراد تست شده 12.1 درصد افراد دارای پاسخ مثبت و 93.2 درصد افراد پاسخ منفی و 4.7 درصد افراد دارای پاسخ مشکوک بودند.
در کل جمعیت موجود جمعیت زنان 51.7 درصد و جمعیت مردان 48.3 درصد را تشکیل می داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):