برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بهینه سازی سانتریفوژهای معمولی جهت تولید ماست تغلیظ شدهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: پژوهشی صنایع غذایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تابستان 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی به کارفرما
تنظیم مقاله پژوهشی با و ارائه آن به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این پژوهش از سانتریفوژ ساخت شرکت ماشین سازی عرب زاده استفاده شد. ماده اولیه ماست تهیه شده در کارخانه شیر پاستوریزه مشهد بود. متغیرهای مورد نظر در این طرح عبارتاند از: دبی، دما و درصد ماده خشک ورودی هر کدام در سه سطح و صفات مورد سنجش راندمان تولید، اسیدیته، درصد ماده خشک، ماست تازه و ماست تغلیظ شده، کمترین و بیشترین مقدار در دو دمای 37 و 40 درجه سانتی گراد به دست آمده است. ماده خشک موجود در پساب حاصل از ماست تازه با دمای 40درجه سانتی گراد از دو دمای دیگر بیشتر است، به طوری که با افزایش دما این روند حالت صعودی دارد. بررسی تغییرات راندمان ماست تغلیظ شده نسبت به ماده خشک پساب ماست نشان می دهد که با کاهش مقدار ماده خشک ماست تازه و کاهش مقدار ماده خشک پساب 5.9 درصد و راندمان تولید نسبت به سایر موارد بیشتر است، اما با افزایش راندمان تولید در مقادیر متفاوت ماده خشک پساب به طور غیریکنواختی کاهش می یابد.
استفاده از سانتریفوژ جهت تولید ماست تغلیظ شده به دلیل راندمان لبنی پایین و مسائل تمیز کردن سیستم نسبت به سایر روش ها در سطح پایین تری است ولی راندمان تولید و کیفیت میکروبی آن در سطح بالاتری قراردارد. بنابراین استفاده از این روش توصیه نمی شود
.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Optimizing commercial centrifuge for production of concentrated yoghurtAbstract:

Keyword(s): Concentroted yoghurt, Centrifuge, Oprimization