برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پایایی و روایی پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیمارن مبتلا به سرطان به طور اعم و در بیماران مبتلا به سرطان پستان به طور اخصگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: پزشکی اجتماعی

پژوهشگران: 
منتظری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه مقاله در نشریه Quality of life research سال 2000
ارائه مقاله در نشریه
Supportive corein cancer (in Press)
ارائه طرح در جشنواره رازی برنده مقام اول در جشنواره در سال 80


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

این مطالعه بر آن است تا پایایی و ورایی نسخه فارسی پرسشنامه اندازه گیری "کیفیت زندگی" در بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30) و پرسشنامه تکمیلی ویژه اندازه گیری "کیفیت زندگی" در بیماران مبتلا به سرطان پستان (QLQ-BR23) متعلق به سازمان اروپایی تحقیق و درمان سرطان (European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC) را بیازماید. نسخه انگلیسی زبان پرسشنامه ها به فارسی ترجمه شده و پس از تصویب قالب نهایی توسط گروه مطالعاتی "کیفیت زندگی" در سازمان EORTC در مطالعه حاضر بکار برده شد. پرسشنامه ها در دو زمان برای نمونه ای از 168 بیمار مبتلا به سرطان پستان که به تازگی بیماری در آنها تشخیص داده شده بود بکار برده شد. تقریبا تمامی بیماران (99%) سوالات را بخوبی درک کرده و پذیرفتند. در اندازه گیری پایایی مقدار ضریب Cronbach’s alpha در مورد مقیاسهای چند گزینه ای در پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان (QLQ-C30) از0.48-0.95 در مصاحبه اول و بین 0.52-0.98 هنگام پاسخگویی به پرسشنامه در زمان پیگیری متغیر بود. در پرسشنامه تکمیلی ویژه سرطان پستان (QLQ-BR23) مقدار این ضریب در مورد مقیاسهای چند گزینه ای از 0.63-0.95 در مصاحبه اول و از 0.72-0.92 در زمان پیگیری متغیر بود.
تحلیل روایی پرسشنامه اندازه گیری کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان
(QLQ-C30) با استفاده از روش همخوانی بین مقیاسها (Inter Scale Correlation) انجام شد. تقریبا تمامی مقیاسهای که از نظر مفهومی با یکدیگر مرتبط بودند از نظر آماری در جهت مورد انتظار همبستگی داشتند.
همچنین روش مقایسه گروههای شناخته شده برای تحلیل روایی در هر دو پرسشنامه بکار برده شد
(Known groups comparison). نتایج نشان دادند که هر دو پرسشنامه قادر به افتراق بین زیر گروههای متفاوت بیماران از نظر وضعیت بالینی و عملکردی هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The objective of this study was to test the reliability and validity of the Iranian Version of the European Organization for Research and Treatment of cancer (EORTC) Quality of life questionnaire (QLQ-C30) and it’s supplementary Breast Caner-Specific Quality of life Questionnair (QLQ_BR23). The English-language version of the questionnaires was translated into Persian (Iranian language) and their final forms were approved by the EORTC Study Group on Quality of life and then these were used in this study. The questionnaires were administered at two points in time to a consecutive sample of 168 newly diagnosed breast cancer patients and almost all of them (99%) found the questions easy to understand and acceptable. Cronbach’s alpha coefficient for multi-item scales (to test reliability of the core questionnaire) (QLQ-C30) ranged from 0.48 to 0.95 at baseline and from 0.52 to 0.98 at follow-up administration of the questionnaire. The Breast Cancer-Specific Quality of life Questionnaire (QLQ-BR23) showed similar results for multi-item scales ranging form 0.63 to 0.92 at baseline and from 0.75 to 0.92 at fallow-up administration of the questionnaire.
Validity analysis of Quality of life Questionnaire (QLQ-C30) was performed using inter-scale correlation. Almost all inter-scale correlations were statistically significant in the expected direction. Also, validity analysis of the two questionnaires was performed using know-groups Comparison. The results of this analysis showed that all functional and symptom scales discriminated between subgroups of patients differing in clinical status as defined by their performance status and disease stage. In addition, all functional and symptoms scales in Breast Cancer-Specific Quality of life Questionnaire (QLQ-BR23) detected change over time as a function of changes in patient’s performance status.
In general, the findings of this study indicated that Iranian version of the EORTC QLQ-C30 is a reliable and valid measure of quality of life in cancer patient. Also, the EORTC QLQ-BR23 is a reliable and valid supplementary measure of quality of life in breast cancer patients.
Both questionnaires can be used in clinical trials and studies of outcome research in oncology.Keyword(s):