برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

راه اندازی روش اختصاصی تشخیص لوپوس در ایران: جلد دوم: مقایسه روشهای تشخیص بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (S.L.E)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رضایی پور ربابه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

لوپوس اریتماتوزسیستمیک بیماری اتوابمیون با علت ناشناخته است که در آن اتوآنتی بادیهای مختلفی علیه اجزا هسته، سیتوپلاسم و آنتی ژنهای مستقر در غشا سلولهای خودی ایجاد می شود. در این بررسی مقایسه ای از آزمایشات تشخیص لوپوس که عبارت از:anti- ds AND, LE. cell, ANA بروش RIA (فاز) و کریتیدیا لوسیلیا بانند انجام گردید. و حساسیت ویژگی و کارآیی هر کدام از این آزمایشات در 52 بیمار لوپوسی 30 نفر کنترل سالم و 22 بیمار مبتلا به بیماریهای روماتیسمی مختلف تعیین گردید که در زیر ملاحظه می نمایید. 

حساسیت

ویژگی

کارآیی

نوع آزمایش

%88.5

%94.2

%91.3

AIR (Farr)

%77

%96

%86.5

C. L.

%71.1

%88.4

%78.8

ANA

%72.7

*

%73.3

LE. CELL

 

 

 

 

تطابق کیفی هر کدام از آزمایشات نیز بصورت زیر تعیین گردید.

C. L

ANA

LE. Cell

نوع آزمایش

%91.4

%75.9

%80

AIR

-

%78.8

%86.7

C. L

-

-

%73.3

ANA

 

 

 

 

با توجه به داده های فوق RIA کارآترین و حساس ترین آزمایش است و کریتیدیا از نظر کارآیی در مرحله دوم ولی از نظر ویژگی در مقام اول قرار دارد.
تطابق کیفی
RIA و. %91.4 C. L می باشد. بنابراین با توجه به گران قیمت بودن دستگاهها و معرفهای RIA و خطرات رادیواکتیویته می توان گفت که کریتیدیا لوسیلیا از مزیت کافی برخوردار است. در این تحقیق خلوص آنتی ژن 125Ids DNA کیت RIA با استفاده از 125Iss DNA در 20 نفر کنترل سالم و آنتی بادیهای کد واکنش متقاطع با ss DNA و ds DNA دارند توسط جاذب ایمنیmBSA- ss DNA بررسی شد و آزمایشات C. L. DNA و RIA (فاز) قبل و بعد از جذب با جاذب ایمنی فوق بر روی نمونه های سرمی جذب شد و انجام شد و نتایج زیر به دست آمد.
1- با مقایسه نتایج حاصل از عمل جذب در سرم بیماران لوپوس احتمالا آنتی بادیهای علیه
ss DNA در تتراسیون C. L, ANA, anti- dsDNA اثری ندارند.
2- در بیماران لوپوس آنتی بادیهایی که با
ssDNA و dsDNA واکنش متقاطع می دهند بیش از آنتی بادیهای است که فقط با ssDNA واکنش می دهد.
3- آنتی بادیهای علیه
ssDNA در تیتر قابل توجه در سرم افراد طبیعی وجود دارند ولی دخالتی در آزمایشات anti- ds DNA, C. L, ANA بروش RIA (فار) ندارند.
در 52 بیمار لوپوسی درصد نوع آنتی بادیها بصورت
IgG= %75، IgM= %25، IgA= %4، IgM= %21 و IgG و IgM= %2 و IgA و IgG تعیین گردید و ملاحظه شد که ارتباطی بین کلاس آنتی بادیها و اعضا درگیر وجود ندارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Systemic Lupus Erythematosus (S. L. E) is an auto- immune disease with unknown etiology. There are variety of auto- antibodies against cytoplesmic, nuclear and membranous antigens if S. L. E.
In this study several diagnostic tests of S. L. E. such as ANA, L. E. cell, RIA anti- ds DNA antibodies (Farr) and C. L. tests are used and compared in respect of sensitivity, specificity and efficiency in 52 S. L. E. 30 healthy control and 22 rheumatological patients.
Sera and the results are as follow.

Test

Efficiency

spacificity

sensitivity

AIA (Farr)

 

C. L.

 

ANA

 

LE cell

91.33%

 

86.5%

 

78.8%

 

73.3%

94.2%

 

96%

 

88.4%

 

*

88.5

 

77%

 

71.1%

 

72.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quality correlation for each pair of tests are.

Test

LEcell

ANA

C. L.

RIA

 

C. L.

 

ANA

80%

 

86.7%

 

73.3%

75.9%

 

78.8%

 

-

91.4%

 

-

 

-

 

 

 

 

 

  

Regarding to the data RIA is the most efficient and sensitive test for S. L. E. while C. L. is the most specific and 2nd efficient test in this regard. Quality correlation for RIA, C. L. is 91.4%. Due to expensive instrument, highcost reagents and radioactive hazardous in RIA, there- for the C. L. is more Practical and effectivetest. In this study the purity of the subut- rate in RIA Kit For anti- dsDNA is determined by 125Iss DNA in 30 normal sera, and crossreactive antibodies are assessed by immunoabsorbtionassay using immunosorbant mBSA- ssDNA. ANA, C. L. and RIA (Farr) Tests are performed before and after absorption and the following results have been obtained.
1- Anti- ssDNA antibodies has no effect on anti- dsDNA Titration, C. L. tests, with noapparent effete on ANA.
2- The titer of the antibodies which crossreact with ssDNA and dsDNA are higher than antibodies which react only with ssDNA in S. L. E. patients.
3- Anti- ssDNA antibodies with hightiter exist in normal sera but they have no apparet effect on C. L, RIA or ANA tests.
Antibody classes in 52 S. L. E patients are determined and the results were as follow.
IgG= 75%, IgM= 25%, IgA= 43, IgG & IgM= 21%, IgG & IgM & IgA= 2% and there were no correlation between the different organ involvement and the class of antibody.Keyword(s):