برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین جزوه آموزشی و بررسی میزان تاثیر آن در افزایش آگاهی بانوان در خصوص سرطان گردن رحمگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

سرطان گردن رحم (سرویکس) از شایعترین سرطانهای زنان است. روش تشخیصی پاپ اسمیر به عنوان آزمون غربالگری جهت شناسایی این بیماری و درامن به موقع آن در دسترس می باشد. آگاهی از این بیماری و نحوه درمان آن می تواند در پیشگیری از ابتلا و افزایش میزان بقای بیماران نقش عمده داشته باشد.
هدف اصلی: تدوین جزوه آموزشی و تعیین میزان تاثیر آن در افزایش آگاهی بانوان در خصوص سرطان گردن رحم
روش مطالعه:
نوع مطالعه: مداخله ای/ قبل و بعد
(Before and after study)
مکان مطالعه: کلینیک بیماریهای زنان (شهر تهران)
زمان مطالعه: سال
1382
جمعیت تحت مطالعه: زنان متاهل مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای زنان
معیار ورود به مطالعه: اولین مراجعه به کلینیک بیماریهای زنان
نمونه گیری: غیر تصادفی (روش نمونه گیری آسان)
روش جمع آوری داده ها: داده ها توسط تکمیل پرسشنامه در دو مرحله (قبل و بعد از مداخله) جمع آوری شدند.
نتایج: در این مطالعه،
66 نفر از زنان مراجعه کننده به کلینیک بیماریهای زنان تحت بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی جمعیت تحت مطالعه 38.8 سال (انحراف معیار= 10.7 سال) و حداقل سن 20 و حداکثر 62 سال بوده است. میانگین سن ازدواج 20.5 سال (انحراف معیار= 4.8 سال) و حداقل سن ازدواج 12 سال و حداکثر 35 سال بوده است. میانگین تعداد بارداری در زنان 2 بار (انحراف معیار= 1.7 بار) و حداقل صفر بارداری و حداکثر 7 بارداری بوده است. گروه شغلی جمعیت تحت بررسی اغلب خانه دار (81.8%) بوده و سطح تحصیلات این جمعیت نیز اغلب دیپلم و دبیرستانی (56.1%) بوده است. اغلب سابقه مصرف سیگار نداشته (93.9%) و سابقه ابتلا به سرطان سرویکس را نیز در خانواده نداشتند (97%).
قبل از مداخله آموزشی،
43.9% از زنان درباره این بیماری آگاهی نداشته و سایر افراد نیز دارای آگاهی کم تا متوسط بودند. در مورد پیشگیری از ابتلا به سرطان سرویکس 93.9% از جمعیت تحت مطالعه ابراز داشتند که می توان از ابتلا به این بیماری پیشگیری نمود اما فقط 62% از آزمایش پاپ اسمیر آگاهی داشتند. حدود 41% از افرادیکه از آزمایش پاپ اسمیر آگاهی داشتند، از زمان انجام آن بطور صحیح آگاهی داشتند و حدود 71% از ایشان از مراکز و افراد ارایه دهنده آن اطلاع صحیح داشتند. بطور کلی 94% از جمعیت تحت مطالعه ضرورت آگاهی زنان در مورد سرطان سرویکس را خیلی زیاد و زیاد اعلام کردند.
پس از مداخله آموزشی،
86% از جمعیت تحت مطالعه جزوه آموزشی سرطان سرویکس را از نظر محتوی مناسب دانسته و 60.6% از افراد نیز آن را از نظر حجم مناسب تشخیص دادند.
بیش از
70% از جمعیت تحت بررسی، افزایش آگاهی خود را (درباره بیماری، عوامل خطر ابتلا به بیماری، علایم بیماری و شیوع پیشگیری از سرطان سرویکس) پس از مطالعه جزوه آموزشی، به میزان «خیلی زیاد تا زیاد» ارزیابی کردند.
با توجه به نتایج ارزیابی جزوه آموزشی توسط گروه تحت مطالعه، در تدوین جزوات آموزشی باید در خصوص توضیح اصطلاحات پزشکی دقت نموده و توضیحات بیشتری نیز درباره ساختمان رحم و گردن رحم، عوامل ابتلا به بیماری، نشانه های بیماری، راههای پیشگیری از سرطان و آزمون پاپ اسمیر، اقدامات تشخیصی و درمانی سرطان ارایه نمود. عوامل قابل توجه دیگر در نگارش اینگونه جزوات شامل تاکید بر توجه تمامی بانوان حتی خانم های مجرد به سرطان سرویکس، افزودن آدرس مراکز درمانی و مراکز بهداشتی درمانی ارایه دهنده پاپ اسمیر و نگارش محتوای جزوه آموزشی به شیوه ای که ایجاد نگرانی نکند، است. درخصوص تصاویرجزوات آموزشی نیز تاکید بر همراه بودن توضیحات مربوط به ساختمان رحم و ضمایم آن با تصاویر آنها، رنگی بودن تصاویر و متناسب بودن تصاویر با موضوعات علمی جزوه بوده است.
بطور کلی
89% از جمعیت تحت مطالعه کارایی این جزوه آموزشی را در انتقال مطالب علمی در خصوص سرطان سرویکس خلی زیاد تا زیاد اعلام کردند. 97% از افراد نیز به میزان خیلی زیاد تا زیاد، مطالعه این جزوه را به دیگران توصیه نمودند.
نتیجه گیری:
 سرطان سرویکس یکی از شایعترین سرطان های زنان است. طبق نتایج این مطالعه در زمان قبل از مداخله آموزشی، آگاهی جمعیت تحت بررسی در مورد این بیماری و آزمون پاپ اسمیر اندک بوده است. با توجه به اهمیت آزمون پاپ اسمیر و نقش آن در تشخیص زودرس سرطان سرویکس، لزوم توجه به آموزش در این زمینه به منظور ارتقای سطح آگاهی زنان ضروری است.
این جزوه آموزشی توانسته نقش موثری در افزایش آگاهی زنان داشته باشد، بطوریکه اغلب گروه تحت مطالعه، کارایی این جزوه آموزشی را در انتقال مطالب علمی زیاد اعلام کرده و مطالعه جزوه را به دیگران توصیه نمودند. با توجه به تغییرات پیشنهادی گروه تحت مطالعه می توان تاثیر این جزوه بر آگاهی زنان را نیز افزایش داد. توزیع جزوات آموزشی بطور گسترده و رایگان نیز از نیازهای جمعیت تحت بررسی بود.
این بیماری از شایعترین سرطان های زنان بوده و در حال حاضر برنامه های غربالگری این بیماری نیز بخوبی در دسترس است بنابراین لزوم برنامه ریزی آموزشی در سطح ملی و برقراری سیاست های بهداشتی هدفمند در جهت ارتقای آگاهی زنان جامعه در مورد سرطان سرویکس و روشهای پیشگیری از آن مورد تاکید است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Designing and educational booklet on Cancer of Cervix and evolution study of its effects on women's knowledgeAbstract:

Objective: To examine the specific properties of different regions of human oviduct long- term coculture with mouse embryos.
Design: Comparative study of the murine embryo development during 5- days of in vitro co- culture.
Materials and Methods: Early 2- cell mouse embryos (36h post- h CG) were cocultured with the epithelium of ampulla (A), isthmus (I), both (A+ I), and control groups. The cells were cultured a week latter in (Ham’s F- 10 + FCS 10%) and the medium was renewed 48h before coculturing of the embryos. The results were analyzed by chi- square test.
Results: After 96h, all the three cocultured groups ("A", "I", and "A+ I") had more than control group (53, 42, 39, and 34% respectively, P<0.001 for "A" and "I" P<0.01 for "A+ I"). Moreover, more embryos developed to hatching blastocyst, after 12Oh, when compared with the control group (22, 22, 19, and 8% respectively, P<0.001 for "A" and "I" P<0.01 for "A+ I"
).
Conclusion: There is an evidence to believe that: (1) yet unknown ovidutal factor (s) may stimulate the development of 2- cell mouse embryos. (2) In vitro development of embryo may be more supported within early stages of development with human ampullary epithelium.Keyword(s):