برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه آنتی بادی بر علیه گاز تابون و سروتراپی موش سوری بوسیله آنتی بادی آنتی تابونگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
محمدحسن زهیر (مسئول طرح)
صنعتی محمد حسین (همکار طرح)
موذنی سیدمحمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

ارگانوفسفره ها ترکیبات فسفره آلی هستند و بعضی از آنها به عنوان گازهای شیمیایی جنگی مورد استفاده قرا می گیرند. این ترکیبات با یک اتصال قوی به جایگاه فعال آنزیم استیل کولین استراز باعث مهار این آنزیم می شوند.
تابون یکی از این ترکیبات است کد بارها توسط رژیم عراق بر علیه رزمندگان اسلام و غیر نظامی مورد استفاده قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تهیه پادتن بر علیه این گاز می باشد، تا بتواند با اتصال به این ترکیبات از مهار آنزیم جلوگیری کند. تابون به علت کوچک بودن مولکول قادر به تحریک سیستم ایمنی نبوده و باید ابتدا به مولکولهای بزرگتری که نقش حامل دارند متصل شود.
در این تحقیق ابتدا تابون بطور مستقیم و سپس با استفاده از رابط با سه پروتئین
KLH, EA, BSA ترکیب شده و سپس محصولات بدست آمده خالص سازی و بروش آنالیزهای کمی و کیفی شناسائی شدند. از خرگوش بعنوان حیوان مدل استفاده شد آنتی ژنهای خالص شده با دجونت کامل فروند به خرگوشها تزریق شدند. سرم بدست آمده از حیوان بروش دیفیوژن و کانترایمونو- الکتروفورز از جهت تشخیص وجود پادتن اختصاصی بر علیه گاز تابون بررسی شدند. مشخص شد که پادتن اختصاصی بر علیه گاز تابون پروتئین حاصل ساخته شده است. تیتر پادتن اختصاصی بر علیه تابون به روش کنترایمونو-الکتروفورز تعیین شده سرم حاوی پادتن اختصاصی بر علیه تابون به موش سوری تزریق شد. سپس دوز کشنده تابون به موشها تزریق و اختلاف زمان مرگ آنها با گروه کنترل اندازه گیری شد. با توجه به نتایج حاصل از این آزمایشات به نظر می رسد که پادتن اختصاصی تهیه شده بر علیه گاز تابون قادر است به میزان قابل توجهی مرگ حیوانات را به تاخیر بیندازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Organophosphorus agents are organic compounds containing a phosphorus atom as the central element.
Some of these compounds are used as chemical weapons.
These compounds attach to the active site of acetylcholinesterase.
Enzyme and inhibit it
?s function. One of these compounds which has been extensively used against Islamic combatants as will as Iranian civilians by the Ira qiregim is tabun.
Tabun is a small molecule which itself is unable to activate the immune system. Therefore, it has to be conjugated with a carrier which has a higher molecular weight. Tabun is conjugated with egg albumin, bovin serum albumin (BSA) and key hole limped hemocyanine. Different methods including direct and indirect, using different pH and buffers were employed to conjugated tabun to protein.
The resulting conjugated were purified and identified through quantitative and qualitative analysis.
The Subsequent stage was to immunize rabbits.
Animals were divided in four groups, The first group was injected with tabun-BSA conjugate, The second was injected with BSA, the third was injected with tabun conjugated with KLH, and the fourth was injected with KLH only. The program of immunization for each group consisted of four injections in the first, second, third and fourth months and blood was collected two weeks after each injection. Antibody were qualitatively evaluated using two Techniques. First, The diffusion Test in gel was employed, which showed a positive precipitation line against BSA, Tabun- BSA conjugated and tabun conjugated with egg albumin. No precipitation line was formed against the egg albumin alone. The second method was, conter immunoelectrophoresis, in which a positive precipitation line against tabun conjugated with KLH was obtained, while no precipitation line appeared against KLH alone.
Titration of antibody was evaluated by the conter immunoelectrophoresis Technique.
Serum containing antibody against tabun was injected to mice (Suri) and subsequently a lethal dose of tabun was administered to the animals.
The time that the animals lived following contamination was recorded and compared with controls. Results suggest that the specific antibody prepared against tabun significantly delays the death of the animal.Keyword(s):