برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقایسه کیفیت زندگی زنان و مردان در شهر تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
گشتاسبی آزیتا (مسئول طرح)
وحدانی نیا مریم سادات (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
کاظم محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

کاهش مرگ و میر به علت بیماریهای عفونی و حاد و افزایش مدت بقا پیشنهاد می کند که وضعیت سلامتی دیگر با میزان های مرگ و میر و ابتلا بخوبی قابل اندازه گیری نبوده و یک توافق عمومی وجود دارد که به سلامتی از منظر ارزیابی شخصی از رفاه و توانایی انجام نقشهای اجتماعی نگریسته شود.
از میان ابزارهای ارزیابی افراد از پیامدهای مربوط به سلامتی، ابزارهای کیفیت زندگی بخصوص
SF-36 بطور فزاینده ای در تحقیقات بکار رفته اند. SF-36 یک ملاک ژنریک از اندازه گیری وضعیت سلامتی است و برای تهیه ملاک های جمعیتی وضعیت سلامت، طراحی و پایش خدمات، مقایسه سلامت در سطح بین المللی و محلی و نیز پیامدهای سلامتی مداخلات بالینی بکار می رود.
همه مقیاسهای اندازه گیری نیاز به تعریف یک هنجار
(Norm) جمعیتی دارند تا بتواند بعنوان یک استاندارد برای مقایسه سایر جمعیتهای مورد مطالعه بکار رود. این هنجارها برای تفسیر امتیازهای کسب شده آن ملاک در یک جمعیت خاص ضروری هستند.
به منظور بررسی کیفیت زندگی در مردم شهر تهران و تهیه هنجارهای جمعیتی، یک نمونه 4163 نفری از افراد بالاتر از 15 سال به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و سپس پرسش نامه
SF-36 و یک پرسشنامه مکمل برای متغیرهای مستقل توسط پرسشگران آموزش دیده و به روش مصاحبه حضوری برای هر فرد تکمیل شد. داده های حاصل برای تهیه اطلاعات توصیفی و تحلیلی توسط برنامه نرم افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
متوسط سن افراد مصاحبه شونده
(SD=16) 35.1 سال بود. 52% زن و اکثریت آنها (58%) متاهل بودند. متوسط مدت تحصیل آنان نیز (SD=4.5) 10 سال بود.
میانگین امتیازهای کسب شده در 8 سنجش کیفیت زندگی پرسشنامه
SF-36 در جمعیت مورد مطالعه بشرح زیر بود:
عملکرد جسمانی:
85.2 (20.8)
محدودیت جسمانی:
70.0 (38.0)
درد جسمانی: 79.4 (25.1)
سلامت کلی: 67.5 (20.3)
انرژی: 65.7 (17.3)
عملکرد اجتماعی: 76.0 (24.3)
مشکلات روحی:
65.6 (41.3)
سلامت روان:
67.0 (18.0)
نتایج تحلیل پراکندگی یکطرفه (ANOVA) روشن ساخت که زندگی در مناطق مختلف (P<0.001)، شغل (P<0.001)، وضعیت تاهل (P<0.001)، جنس (P<0.001)، سن (P<0.001) و تحصیلات (P<0.001) بر احتمال پایین افتادن امتیاز کسب شده سنجشهای کیفیت زندگی از میانگین موثر بودند.
جهت بررسی اثر مداخله ای متغیرهای مورد مطالعه در هر سنجش کیفیت زندگی مدل رگرسیون لجستیک نیز بکار برده شد.
بیشتر متغیرهای مورد مطالعه در سطوح مختلف نسبت خطر بالاتری را در کسب امتیازهای پایین تر از میانگین در سنجشهای کیفیت زندگی نشان دادند. نتایج بدست آمده در مورد بیشتر سنجشها نیز مشابه بود.
با توجه به یافته های این مطالعه و تجربیات سایر کشورهای جهان اندازه گیری دوره ای کیفیت زندگی با مقیاسهای استاندارد، بعنوان ابزاری سودمند در کنار سایر شاخصهای مرگ و میر و ابتلا که اطلاعاتی پایا از وضعیت سلامت جمعیت بخصوص سلامت گروههای آسیب پذیر بدست داده که می تواند در طراحی و تدوین برنامه های ملی و استراتژیهای کلان سلامت مورد استفاده قرار گیرد توصیه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Reduced mortality from communicable and acute diseased and improved longevity suggest that health status can no longer be well assessed by assessed by mortality and morbidity statistics and there is a consensus to view health in terms of people's subjective assessment of well being and ability to perform social roles.
From measures for individual assessment of health outcomes, quality of life measures, specially short from 36 (SF-36) has been increasingly applied by researchers.
SF-36 is a generic measure of health status, which can be used to provide a population based measure of health status, for use in service planning and monitoring and in making comparisons of the health in the local, national and international level and in measuring the health outcomes of clinical trials.
Population norms for measurement scales are required to provide a standard with which scores from other study populations can be compared. This normative data is essential to interpret a scale's score for particular study population.
To study quality of life among Tehran general population and to provide population norms, a random sample of 4163 healthy individual aged 15 and over were interviewed using multi study cluster sampling method. The quality of life was assessed using short from health survey questionnaire. Other demographic characteristics were obtained using a complementary questionnaire.
The data were analyzed using by statistical program for social sciences soft ware (SPSS).
The mean age of respondents was 35.1 (SD=16) years. 52% were female and mostly (58%) married. The mean years of formal education for study population was 10 (SD=4.5) years.
The followings are the mean and standard deviations for eight SF-36 dimensions obtained by study population:
physical Functioning: 85.2 (20.8)
Role-Physical 70.0 (38)
Bodily Pain: 79.4 (25.1)
General Health: 67.5 (20.3)
Vitality: 65.7 (17.3)
Social Functioning: 76.0 (24.3)
Role-Emotional: 65.6 (41.3)
Mental Health: 67.0 (18.0)
The results of ANOVA analysis showed that living in different areas (P<0.000), job (P<0.001), marity (P<0.001), sex (P<0.001), age (P<0.001), and education (P<0.001) influence the probability of falling under mean scores obtained from SF-36 scales.
Using by logistic regression model the interaction between variables (age, education; marital status, sex, area of residence and job) in case of each scale was analyzed too. Most of the variables showed higher hazards of having a lower score under mean in different levels. There were similar results in most scales.
The findings of this study and other studies suggest that assessing quality of life by standard measures periodically as a useful measure in association with other mortality and morbidity measures provide reliable information from population health status especially in vulnerable groups which can be used in national health plan designing.Keyword(s):