برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در شهر سمنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان سمنان 

گروه پژوهشی: روان شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3337279-3337139-0231

نشانی سازمان مجری: سمنان، میدان کوثر، بلوار دانشگاه، جهاددانشگاهی استان سمنان
 

چکیده:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی انحرافات ناشی از بیکاری در شهر سمنان می باشد. پژوهشگر این زمینه را با سایر متغیرها مثل اعتیاد، سرقت و ... مقایسه کرده و میزان همبستگی آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. هدف کاربردی ایجاد توجه بیشتر در سازمانهای مسوول و علاقمند و آگاه کردن عموم مردم بویژه خانواده ها نسبت به اثرات بیکاری و انحرافات اجتماعی که از آن ناشی می شود، می باشد. فرضیات پژوهش عبارتند از: عدم فرصت های شغلی (بیکاری)، موجب شده است تا به مقدار زیادی، اعتیاد به مواد مخدر/ سرقت/ بزهکاری/ انحرافات اخلاقی و فحشا/ طلاق/ نزاع و ستیزه (رفتارهای پرخاشگرانه) در بین افراد بوجود آید. در این پژوهش، روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، بزهکاران زندانی در زندان مرکزی سمنان به تعداد 189 نفر و مسوولین و کارشناسان اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان سمنان به تعداد 20 نفر می باشند. همچنین جهت کسب اطلاعات مناسب در ارتباط با بحث طلاق از کارشناسان دادگستری و وکلای پایه یک سمنان (15 کارشناس و 19 وکیل پایه یک دادگستری) استفاده می شود. تعداد 126 نفر از بزهکاران زندانی مطابق با فرمول کوکران و طبق نمونه گیری تصادفی طبقه ای و کل کارشناسان به عنوان نمونه انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد که اطلاعات گردآوری شده با کدگذاری مربوطه توسط (نرم افزار) Excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخصهای آماری مورد استفاده جهت بررسی فرضیات پژوهش، بر اساس روش آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی آمار استنباطی (آزمون t و آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) بوده اند. یافته های پژوهش حاضر عنوان می دارد که عدم فرصت های شغلی (بیکاری)، موجب شده است تا به مقدار زیادی، اعتیاد به مواد مخدر/ سرقت/ بزهکاری/ انحرافات اخلاقی و فحشا در بین افراد بوجود آید. ولی موجب نشده است تا به مقدار زیادی طلاق/ نزاع و ستیزه (رفتارهای پرخاشگرانه) در بین افراد بوجود آید. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهادات لازم، ارایه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):