برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر دما روی برخی از خواص انبارداری چهار رقم از انارهای منطقه ساوهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از مسائل و مشکلات میوه انار در ایران نگهداری و عرضه نامناسب آن می باشد.
از عوامل مهمی که در امر نگهداری میوه انار در انبار نقش اساسی دارند و ضروری است که در مورد آنها تحقیق و بررسی شود، نوع رقم و درجه حرارت انبار و رابطه این دو با یکدیگر است.
مطالعه حاضر در سالهای 69-1368 جهت بررسی اثر دما بر روی برخی خواص انبارداری چهار رقم از انارهای ساوه که بیشترین سطح زیر کشت را در منطقه دارا بوده و دارای خواص مناسب انبارداری هستند؛ انجام شده و اثرات درجات مختلف برودت در ارتباط با افزایش دوره نگهداری انار در سرخانه در مقایسه با انبار معمولی مورد بررسی قرار گرفتند. ارقام مورد مطالعه عبارتند از: ملس ترش، ساوه هندس، شیرین پاییزه (یزدی) و پوست سفید ترش (یزدی) که از باغی در منطقه آغلک و هندس ساوه انتخاب شده اند. نمونه ها در برودتهای 1+، 4+ و 7+ درجه سانتیگراد قرار گرفته و با شاهد که در هوای معمولی اتاق انبار شده است مقایسه گردیده اند.
صفات مورد مطالعه از ابتدای انبارداری تا آخرین مرحله نگهداری به تناوب هر 45 روز یکبار اندازه گیری شده اند. برخی از این اندازه گیریها عبارتند از: درصد کاهش وزن میوه ها، درصد وزن دانه های نسبت به کل میوه، وزن صددانه، درصد قند (مقدار کل مواد جامد قابل حل)، درصد وزن خشک عصاره،
PH آب میوه، درصد اسیدیته قابل تیتراسیون، نسبت درصد مواد جامد قابل حل به اسیدیته قابل تیتراسیون به عنوان شاخص طعم و مزه دانه ها، شدت رنگ عصاره و غیره، همچنین صفات کیفی وضعیت ظاهری میوه ها و دانه ها از لحاظ بازارپسندی، کیفیت خوراکی، میزان و شدت پوسیدگی میوه ها و صدمات ناشی از سرما نیز با استفاده از پانل تست مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج بدست آمده نشان می دهد میزان کاهش وزن میوه ها در پایان دوره انبارداری در سردخانه
+1oC، برابر با 8.18 درصد بوده که در مقایسه با انبار معمولی با کاهش وزن 30.37 درصد، کمترین افت محصول را داشته است. کیفیت ظاهری میوه ها و دانه ها و بازار پسندی و همچنین کیفیت خوراکی میوه ها در پایان دوره انبارداری، در سردخانه +1oC از بقیه تیمارها مطلوبتر بوده است. میزان PH کلیه ارقام در طول دوره های مختلف انبارداری در هر چهار محل نگهداری، افزایش یافته ولی میزان افزایش آن در سردخانه +1oC بطئی ترو در انبار معمولی، شدیدتر بوده است. مقدار اسیدیته قابل تیتراسیون در ارقام مختلف متفاوت بوده و در طول دوره انبارداری کاهش یافته به طوری که در تجزیه مرکب، مقدار آن از 1.02 به 0.77 تنزل نموده است.
صدمات ناشی از سرما بر روی پوست و دانه میوه ها تا مدت 4.5 ماه نگهداری در هیچکدام از تیمارها مشاهده نگردید. اثر نوع رقم بر روی صفات درصد وزن دانه ها، وزن صددانه، شدت رنگ عصاره، شاخص طعم، کیفیت ظاهری و بازارپسندی میوه ها و دانه ها و صدمه سرما، نیز معنی دار شده است.
طول مدت انبارداری بر روی صفات کاهش وزن، وزن صد دانه،
PH، اسیدیته قابل تیراسیون و شاخص طعم در سطح %1 اثر معنی دار داشته است.
اثر متقابل دما با طول دوره انبارداری بر روی درصد کاهش وزن، وزن صد دانه، قند، ماده خشگ عصاره و
PH از نظر آماری معنی دار گردیده است.
بین درصد مواد جامد قابل حل با درصد کاهش وزن میوه، درصد وزن دانه ها و ماده خشک عصاره و همچنین بین میزان
PH با شاخص طعم، هبستگی معنی دار مثبت در سطح 99% وجود داشته است. بین شاخص طعم با اسیدیته قابل تیتراسیون، همبستگی منفی موجود بوده است.
با توجه به نتایج آزمایشات و بررسی های آماری انجام شده، رقم ملس ترش از بهترین عمر انباری برخوردار بوده و جهت انبارداری از بقیه ارقام مناسبتر است. همچنین در مجموع، انبار 1+ درجه سانتیگراد بر سایر انبارها ارجحیت دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Study the effects of temperatures on some important storing characteristics of four pomegranate cultivars of saveh regionAbstract:

One of the most problems for pomegranate fruit in Iran is its unsuitable storing and handling.
For successful storing of pomegranate, it is most important to consider the two factors of cultivar and storage temperature and the relationships between them.
This research was conducted in 1368-1369 years for studding the effects of various temperatures on some important storing character- istics of four pomegranate cultivars of saveh region which have the greatest, cultivation areas at the region and also are know to have good storing capacity. The effects of various cold temperatures on increasing the storage period and comparison of them with common storage were evaluated.
The cultivars studied were: malas Torsh, saveh Hendes, Shirin Paeizeh (Yazdi) and poust Sefid Torsh (Sefid Yazdi). They were collected from a garden on Aghalak and Hendes district of Saveh.
The fruits were stored at +1oC, +4oC, +7oC and the air tempera- ture related to the air temperature.
The characteristics were measured and evaluated for every 45 day from beginning of the study.Keyword(s):