برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ناهنجاریهای کروموزومی اووسیتهای بارور نشده و جنین انسان در روشهای IVF & ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ژنتیک

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)
عقدایی فرین (همکار طرح)
سماک لیلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

گروه آنیوپلوییدی فراوانترین نوع ناهنجاری مشاهده شده (46.7%) بوده است. انواع اختلالات کروموزومی دیگر مانند تریپلوییدی (2.2%)، هاپلوییدی (1.5%)، موزاییسم (33.6%) و یا ناهنجاریهای ساختمانی کروموزومی (5.8%) نیز مشاهده شد. مقایسه ناهنجاریهای کروموزومی در جنینهای حاصل از روشهای IVF و ICSI تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. در این بررسی نیز ارتباطی بین سن مادر و ناهنجاریهای کروموزومی به ویژه آنیوپلوییدی وجود داشته است.
نتایج این تحقیق مبین فراوانی ناهنجاریهای کروموزومی در اووسیتهای لقاح نیافته و جنینهای حاصل از روشهای
IVF و ICSI به ویژه جنینهای با مورفولوژی نامناسب می باشد. از این رو بروز ناهنجاریهای ژنتیکی می تواند از عوامل اصلی عدم موفقیت لقاح آزمایشگاهی و لانه گزینی جنینها باشد. عوامل متعددی می توانند در ساختار کروموزومی گامتها تاثیر داشته باشند و از طرف دیگر جنینهای با مورفولوژی خوب یا بد هر دو می توانند دارای ناهنجاری کروموزومی باشند. از این رو وجود یک روش قابل اعتماد برای انتخاب جنینهایی که از نظر ژنتیکی طبیعی باشند ضروری است. توسعه و به کارگیری این روشها نه تنها به بالا بردن نرخ موفقیت لقاح آزمایشگاهی با روشهای IVF و ICSI کمک می کند بلکه در سلامت جنین و نهایتا سلامت نسل موثر خواهد بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Cytogenetic study of failed fertilized oocytes and two-eight cell embryos generated by IVF and ICSI proceduresAbstract:

The influence of chromosomal abnormalities on oocytes failing to fertilize after in vitro fertilization (IVF) or intracytoplasmic sperm injection (ICSI) and the relationship between survival of the human preimplantation embryos generated in vitro and chromosomal abnormality was investigated.
In this study, 364 human unfertilized oocytes after IVF or ICSI were cytogenetically analysed using trakowski's air-drying and 238 embryos of varing morphology between the eprenuclouse and eight cell stage by Dyban's air drying method.
In the oocytes with countable metaphase chromosomes, haploidy rates was 39% and aneuploidy rates was 61%. Chromosomes abnormalities of the other types such as structural abnormalities (5.2%), polypoidy (2.8%), sperm PCC (14.3%), chromosomes stickiness (5.8%) and decondensation of oocyte chromatin (6.6%) was also observed.
High frequency of chromosomal abnormalities among embryos analysed in this study was observed. The overall abnormalities found for embryos was 89.8%. cleavage stage embryos with poor morphology showed a higher incidence of chromosomal abnormalities (95.4%, 103 out of 108 analysed embryos) than those with good morphology (68.9%, 20 out of 29 analysed embryos). In both IVF and ICSI generated embryos. Aneuploidy was the most frequently observed abnormality (46.7%). In addition various types of aberrations such as triploidy (2.2%), hoploidy (1.5%), mosaicism (33.6%) or structural abnormalities (5.8%) was also observed.
Although the total chromosomal abnormalities in ICSI generated embryos was found to be higher (8.8.6%), then embryos generated in IVF, but there is no statistical significant difference between these two groups.
In conclusion, the main points emerged from our results are as follows:
1. Aneuploidies are the major cause of fertilization failures in oocytes and implantation failure of embryos.
2. There is no significant difference between the frequency of chromosomal abnormalities in unfertilized oocytes and embryos generated in IVF and ICSI procedures.
3. The maternal age may have an influence on oocytes aneupliody rates and cause aneuploid embryos leading to in vitro fertilization failure.
4. There is an association between chromosomal abnormality and embryo morphology.
5. Chromosomal abnormality may have a direct influence on pregnancy rate.
Our results therefore, emphasize the need for a reliable non-invasive method for recognition and detection of chromosomally normal embryo for transfer. The development of such methods could appreciable increase the success rate in the IVF procedures.Keyword(s):