برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازیابی داروی ثبوت رادیولوژیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1371

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

داروی ثبوت مهمترین عامل در عکاسی و رادیولوژی بوده و وجود آن برای ثابت نمودن فیلم ها ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد چرا که بدون عمل ثبوت فیلم ها در حضور نور کدر و غیر قابل استفاده خواهند شد.
مهمترین عاملی که در داروهای ثبوت بکار گرفته شده است هیپو یا تیوسولفات سدیم میباشد در اثر کارکرد داروی ثبوت املاح نقره موجود در روی فیلم توسط دارو حل شده و به درون دارو منتقل می شوند که با انتقال تدریجی نقره به داخل محلول بتدریج از مقدار تیوسولفات سدیم کاسته شده و به مقدار کمپلکس جدید (تیوسولفات نقره) افزوده می گردد که افزایش تیوسولفات نقره در محلول باعث از کارافتادگی دارو می گردد.
بحث حاضر مروری بر روش های بازیابی نقره برای آزمایشگاههای فوتوگرافی است. روش ترسیب نقره که تقریبا برای غلظت های 0.1 میلی گرم بر لیتر بطور گسترده توضیح داده شده بازیابی نقره توسط جایگزینی فلزی، الکترولیز و مبادله یونی نیز شرح داده شده است. بازیابی نقره از داروهای ثبوت، ثبوت - رنگ زدا و آبهای شستشو که شامل مقادیر مختلفی از نقره می باشند به روش های مختلف صورت می گیرد. عمل بازیابی داروهای ثبوت در واقع تبدیل کمپلکس های تیوسولفات نقره بوجود آمده در طول عمل ثبوت به تیوسولفات سدیم می باشد که این عمل بر اساس روش الکتروشیمی (الکترولیز) انجام گرفته شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):