برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه هم کشتی (Co-Culture) سلولهای اپی تلیال اویداکت هامستر و جنین موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هم کشتی (co-Culture) یا کشت همزمان جنین با سلولهای سوماتیکی نظیر رده های سلولهای تجاری vero (سلولهای کلیه میمون سبز آفریقایی) و یا کشتهای اولیه (primary culture) مانند سلولهای اویداکتی به عنوان روشی مفید در تکوین جنین پیش از لانه گزینی پستانداران در محیط آزمایشگاه است. لذا منظور از این مطالعه نیز، بررسی اثر هم کشتی اویداکتی بصورت بین گونه ای در سه محیط کشت کمپلکس و ساده مختلف و همچنین بررسی فراساختار جنینها پس از هم کشتی بود. به همین منظور سلولهای اپی تلیال آمپولا و ایستموس اویداکتهای هامسترهای ماده ای که تحت تزریق هورمون منوپوز انسانی (HMG) و هورمون کوریونی انسانی (hCG) قرار گرفته بودند با آنزیم کلاژناز 0.25% جدا شده و کشت داده شدند. سپس جنینهای دو سلولی موش نژاد NMRI بمدت چهار روز همراه با آنها در محیط های کشت کمپلکس MEMα یا DMEM/Ham's F12 حاوی 4 میلی گرم بر میلی لیتر آلبومین سرم گاوی (BSA) با سلولهای آمپولا هم کشتی شدند و یا تنها در گروه کنترل (+4mg/ml BSA محیط کشت) کشت یافتند. جنینها در T6 حاوی 10% سرم جنین گاو (FCS) و با سلولهای آمپولا یا ایستموس هم کشتی شدند و یا در گروه کنترل (T6+%10 FCS) کشت یافتند. میزان تکوین و تسهیم جنینها (با شمارش بلاستومرها به روش (Tarkowsky) یا میکروسکوپ فلورسنس مورد ارزیابی قرار گرفت. تعدادی از مورولاها و بلاستوسیستها نیز مورد بررسی میکروسکوپ الکترونی قرار گرفتند.
داده های حاصل نشان دادند که هم کشتی با سلولهای اپی تلیال آمپولای اویداکت ها هامستر در هر سه نوع محیط سبب افزایش درصد تکوین جنینها به بلاستوسیست و هچینگ بلاستوسیست (بلاستوسیست در حال خروج از زوناپلوسیدا) نسبت به گروه کنترل شد (69% در مقابل 28% در محیط
P<0.001 DMEM/Ham's-F12 و 74% در مقابل 53% در محیط P<0.001, MEMα). 80% (آمپولا) و 76% (ایستموس) در مقابل 53% در محیط T6) شمارش بلاستومرهای بلاستوسیستها پس از چهار روز کشت در MEMα و T6 نیز نشان داد که تعداد بلاستومرها در گروه هم کشتی آمپولایی از گروه کنترل بیشتر است (به ترتیب 158±47 در مقابل 107±19 (±SD میانگین)، (P<0.001). 121±30 در مقابل 56±20، (P<0.001). مقایسه تکوین بلاستوسیستها و هچینگ بلاستوسیستها در گروههای هم کشتی آمپولایی سه محیط کشت تفاوت معنی داری را نشان داد، در حالیکه گروه کنترل بصورت T6> MEMα>DMEM/Ham's F-12 بود. اما مقایسه تعداد بلاستومرهای دو گروه هم کشتی و کنترل MEMα, T6 نشان داد که تعداد بلاستومرها در MEMα بیش از T6 است (P<0.05, MEMα>T6). همچنین مقایسه تکوین جنینها در گروههای هم کشتی آمپولا و ایستموس نشان داد که تکوین هچینگ بلاستوسیستها در آمپولا از ایستموس در روز سوم بهتر است (52% در مقابل 27%، P<0.001). همچنین تعداد بلاستومر بلاستوسیستهای آمپولایی بیش از گروه ایستموسی است (121±30 در مقابل P<0.05, 95±22).
اما در مشاهده فراساختار جنینهای گروه هم کشتی و کنترل اختلافی مشاهده نشد. هستکها بصورت دانه دار مشاهده شدند. میتوکندریها به صورت گرد تا تخم مرغی یا کشیده با کریستالهای واقع در محیط دیده شدند. میکروویلی ها، اتصالات بین سلولی، فیلامنتهای بینابینی و
annulate lamellae سیتوپلاسمی و هسته ای و سایر اندامکها مشاهده گردید.
بدین ترتیب نتایج نشان داد که هم کشتی با سلولهای اپی تلیال اویداکت هامستر، تکوین و تسهیم جنینهای موش را بهبود می بخشد و تکوین جنینها در آمپولا بهتر از ایستموس است. در ضمن آنکه نوع محیط کشت در هم کشتی مهم می باشد. ولی در فراساختار مورولا و بلاستوسیستهای گروههای هم کشتی و کنترل تفاوت واضحی مشاهده نشد.کلیدواژگان: هم کشتی، جنین موش، اویداکت هامستر، فراساختار جنین قبل از لانه گزینی، محیط کشت

 
 
Title:

The study of co-culture of hamster oviduct epithelial cells and mouse embryoAbstract:

Co-culture with somatic cells such as commercially vero cells (kidney cells of green African monkey) or primary culture of oviduct cells is a useful method to inhance in vitro development of mammalian preimplantation embryos. So, this study was initiated to investigate the effect of co-culture on development of mouse embryos with ampullary epithelial cells of hamster oviduct in two different complex media. Also, cleavage and ultrastrucutre of embryos in both co-culture and control were considerd.
Ampullary and isthmic epithelial cells of hamsters that administrated with human menopausal gonadotropins (HMG) and human chorionic gonadotropin (hCG) were isolated by collagenase treatment (0.25%) and cultured. The 2-cell NMRI mouse embryos were cultured for 4 days, with the cells in three different media [(DMEM/Ham's F12 and MEM?) supplemented with bovine serum albumin (BSA, 4mg/ml) or in control groups (each medium + 4mg/ml BSA)] and in T6 supplemented with fetal calf serum (FCS) with ampullary and isthmic cells or its control (T6+10% FCS). At 4th day, blastomeres of blastocysts were counted by Torkowshy's air drying method or fluorescence microscopy for cleavage rate consideration. Some of morulae and blastocysts were chosen for electron microscopy study.
Hatching blastocyst and blastocyst rate increased in co-culture groups of media in comparison with control groups (69% vs 28% in DMEM/Ham's F12, P<0.001, and 79% vs 53% in MEM?, P<0.001), 80% (ampulla) and 76% isthmus vs 53% in T6).Keyword(s):