برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نقش و کاربرد مواد تنظیم کننده رشدروی نموزایشی گیاهان بویژه سیب و انگورگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
گل رو رحمت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پژوهش، امکان تعریف پروژه تکمیلی جهت تولید نهال سیب و انگور از طریق نمو زایشی فراهم می باشد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

بکارگیری صحیح و اقتصادی مواد تنظیم کننده رشد با اهداف مختلف روی گیاهان نیاز به شناخت کافی و دقیق از جنبه های فیزیولوژیکی، مرفولوژیکی و بیوشیمیایی فرآیند نموزایشی بطور عام و چگونگی این فرآیند در یک دسته از گیاهان و یا حتی یک گونه، بطور خاص دارد. لذا به منظور یافتن اولا شناخت و درک صحیح و جامعی از پروسه نموزایشی و ثانیا بررسی عوامل موثر بر این فرآیند و چگونگی تاثیر هر یک با تاکید روی مواد تنظیم کننده رشد علی الخصوص مواد کند کننده رشد به انجام این تحقیق همت گمارده شده است. اگرچه تحقیقات انجام شده روی سایر گیاهان نیز در مد نظر بوده اما مطالعات بیشتر روی درختان میوه سیب و انگور تمرکز یافته است. در مبحث بررسی فرآیند فوق روی گیاهان ضمن پرداختن به مطالعه آناتومی زایشی در گیاهان و تغییرات آن در این مرحله خاص از رشد گیاه به بررسی چنین تغییراتی از جمله در ساقه، برگ، مریستم، فیلوتاکسی و … مبادرت شده است. همچنین تحقیقات انجام شده درباره نقش عواملی از قبیل فتوپریودیسم، فیتوکروم، حرارت، مواد تنظیم کننده رشد (جیبرلین، اکسین، سیتوکینین، مواد کنده کننده رشد و غیره) مورد مطالعه قرار گرفته و اهم نتایج آن تدوین شده است. نقش عوامل فوق روی هر یک از سه مرحله خاص نموزایشی که تقریبا برای اغلب گیاهان شناخته شده است مورد توجه و دقت قرار گرفته است، سه مرحله فوق عبارتند از: مرحله القا گلدهی (گل انگیزی)، گل آغازی و تشکیل اجزای گل، بررسی فرآیند نموزایشی در انگور بدلیل تشکیل خوشه از پیچیدگی خاص و جالبی برخوردار است. سه مرحله اصلی گلدهی در مو، با آنچه در بالا گفته شد کمی متفاوت و شامل 1- تشکیل anlagen 2- تمایز anlagen به خوشه 3- تشکیل گلها می باشد. در این مجموعه مراحل فوق از نقطه نظر جنبه های مختلف مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، سیتوشیمیایی با دقت بیشتری بررسی شده است به ویژه روش و اهمیت استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ برای شناسایی و تشخیص هر یک از مراحل مورد اشاره قرار گرفته است.
تحقیقات انجام شده روی آناتومی زایشی و عوامل موثر بر تشکیل گل در سیب نیز مورد بررسی قرار گرفته است. مواد تنظیم کننده رشد بویژه کند کننده های رشد از جمله پاکلوبوترازول، اتفن و آلار تاثیرات بسیار جالبی، که حاکی از نقش مفید و قابل استفاده آنها روی فرآیند زایشی بوده و کاربرد تجارتی آنها را در ابعاد وسیعتری قابل توصیه می سازد، داشته اند. با این وجود، به عنوان یک اصل کلی مسلما ارایه هر گونه پیشنهادی در رابطه با کاربرد این مواد، نیازمند انجام آزمایشات بیشتری تحت شرایط کلیمایی منطقه خاص به منظور تعیین دقیق زمان و غلظت کاربرد هر یک از موارد فوق می باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

A survey of the role and application of the plant growth regulating substances on the reproductive development of fruit treesAbstract:

The proper economic application of plant growth regulating substances for specific purposes on plants, in general, requires a sufficient and precise knowledge of the physiological, morphological and biochemical aspects of reproductive development process. Also knowledge of the quality of this process in a family of plants or even in a certain species is completely necessary.
Therefore, this endeavor and research work has been undertaken in order, firstly to gain an accurate and exhaustive insight into the reproductive development and secondly a survey of factors acting upon this process and the quality of each one’s effect with an emphasis on the plant growth regulating substances especially growth retardant substances.
Although, other researches done on, other plants have been born in mind but fruit trees, including apple, grape have been the focus of attention.
In a discussion on the above process on plants, in general, having dealt with the reproductive anatomy and its variation, in this particular stage of the plant growth, we have also set about examining variations on stem, leaves, meristem, philotaxy etc, among others.
Moreover, the earlier researches on the role of factors such as photoperiodism, phytochrome, heat, growth regulating substances including, Gibberellins, cytokinin. Auxin and growth retardant substances have been studied and their important results have been gathered. The role of the above mentioned factors on the three particular stages of reproductive development which in known about almost most plants have been noted. These stages are as follows:
(1) Induction of flowering
(2) Initiation of flowering
(3) Formation of various parts of the flower
A survey of this process in grape enjoys particular complexity and interest because of the inflorescence formation. The three main stages of flowering in the grapevine are slightly at variance with the above mentioned plants and consist of the following three stages:
a) Formation of anlagen
b) Differentiation of anlagen into inflorescence
c) Formation of flowers
In this part, the above stages have been more precisely, scrutinized from a physiological, morphological, and cytochemical aspects especially the method and importance of using the scanning electromicroscope to diagnose each of the above stages have been mentioned.
The research carried out on the reproductive development anatomy and the factors bearing upon flower formation in apple has been studied. These researches indicate that the growth regulating substances, in particular, growth retardant substances are of interesting effects which is suggestive of the helpful role played by them, and furthermore, makes their of the commercial application worthy of recommendation on large scale.
Nevertheless, as a general principle, every suggestion concerning of the application of these substances involves more experiments under specific regional climatic conditions.
In that case we would be able to advise the proper time and concentration of applying the substances.Keyword(s):