برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح استخراج منتول از نعناعگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ولی عیدی مژگان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

اسانسهای گیاهی، روغنهای معطری هستند که به دسته وسیعی از مخلوط ترکیبات آلی و غیر امتزاج با آب اطلاق شده و اکثرا حاوی مقدار زیادی ترپن می باشند. در اثر اکسیژنه شدن، ئیدروکربنهای ترپنی - تولید موادی از قبیل الکلها و آلدئیدها، کتونها، فنولها و اترهای فنلی می گردد - ترکیبات اکسیژنه فوق مسوول عطر و خواص درمانی اسانسها میباشند.
نعناع از جمله گیاهان معطری است که مصارف دارویی و غذایی بیشماری دارد. عطر آن ناشی از ترکیبی بنام منتول می باشد که اثرات دارویی این گیاه را در بردارد. منتول با نام شیمیایی 5- متیل- 2- ایزوپروپیل سیکلو هگزانول الکلی به فرمول
C10H20O، و جرم مولی 176، می باشد. نوع طبیعی آن چپ گردان یا راسمیک بوده و به ترتیب دارای نقاط ذوب و جوش 44 و 216oC می باشد. در حلالهای آلی مانند الکل، اتر، کلروفرم، حلالهای پترولیوم اتر و استیک اسید گلاسیال حل می شود. این ترکیب به ندرت در آب محلول است.
در این پروژه استخراج و خالص سازی منتول از اسانس (روغن) نعناع مورد بررسی قرار گرفته و بهترین سیستم مخلوط حلال، جهت خالص سازی توسط ستون پیشنهاد شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Essence of plants are usually perfumed oils which correspond to a wide group of water insoluble organic substances and mostly contain a lot of terpenes. Oxidation of terpene hydrocarbons produces some materials such as alcohols, ketons, phenol and phenolic ethers. These oxygenated material have responsibility of perfume and pharmaceutical properties of essence.
Spearmint is one of the perfumed plants which accuounts quite a few pharmaceutical and edible applications. Its odour arises form a matter called Menthol which is responsible of the properties of spearmint.
Menthol, 5 methyl -2- isopropyl cyclohexanol, is a alcohol with molecular stracture of C10H20O and 176 gr/ mole. The nautral menthol is levorotatory or racemic and its melting and boiling points are 44 and 216oC respectively. It dissolves in different organic solvents such as alcohol, ether, chloroform, petroleum ether and glacial acetic acid, but it is mostly insoluble in water.
Extraction and purification of menthol from the essence of spearmint have been investigated in this project the best system of solvent mixture have been purposed for purification by column
.Keyword(s):