برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کالیبره شدن روشهای برآورد سیلاب در حوزه های دارای آمار و فاقد آمار حوزه رودخانه هلیل رودگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: پژوهشی مدیریت منابع آب

پژوهشگران: 
بختیاری بهرام (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

پیش بینی حجم و اوج سیلاب در مدیریت بهره برداری از منابع آب و سدها، به منظور جلوگیری از ایجاد خسارتهای ناشی از رویداد سیل در سازه های آبی و زمینهای کشاورزی واقع در حریم رودخانه امری ضروری است. این مطالعه کوششی است برای ارایه روشهای استفاده از مدلهای پیش سیلاب جهت تعیین مشخصات هیدروگراف سیل که بر پایه بردار سرعت و دقت برتر انجام می شود. در این جستار روشهای تجزیه و تحلیل داده ها و تفسیر نتایج بطور جامع و با شیوه های منظم مورد ارزیابی قرار گرفته و موارد زیر جهت پیش بینی سیل در حوزه آبریز سد جیرفت انجام گرفته است:
- بررسی تعدادی از مدلهای مشهور پیش بینی سیلاب که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
- بررسی موقعیت جغرافیایی منطقه و تعیین پارامترهای فیزیوگرافی حوزه
- تجزیه و تحلیل آمار 32 ساله دبی حداکثر لحظه ای از ایستگاه هیدرومتری (حسین آباد) در خروجی حوزه با استفاده از نرم افزار
Hyfa و تعیین توزیع آماری مناسب و دبی محاسبه شده با دور برگشت های تا 1000 ساله
- بررسی سیلاب های مشاهده شده در حوزه تا کنون و انتخاب مواردی که اطلاعات آن از قبیل آمار بارندگی ایستگاهها و مشخصات سیلاب، ثبت شده است.
تقسیم حوزه آبریز به شانزده زیر حوزه براساس خصوصیات مشترک فیزیوگرافی، نفوذپذیری و پوشش گیاهی و تعیین پارامترهای مورد نیاز به منظور کالیبره نمودن مدلها.
- بررسی نتایج بدست آمده از مدلها و مقایسه با هیدروگراف سیلابهای مشاهده ای و انتخاب مدل
HEC-1 جهت پیش بینی سیلاب درحوزه آبریز سد جیرفت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):