کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات

عنوان:

بررسی ژئوشیمیایی نواحی دگرسان شده جنوب نائین با استفاده از پردازش اطلاعات رقومی ماهواره ای به منظور اکتشاف مواد معدنی فلزیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی

پژوهشگران: 
قاسمی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ضمن معرفی چند ناحیه امیدبخش، 4 مقاله حاصل از نتایج طرح در مجامع علمی ارائه گردیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

مجموعه حاضر گزارش طرح بررسی ژئوشیمیایی نوحی دگرسان شده جنوب نائین با استفاده از پردازش اطلاعات رقومی ماهواره ای را تشکیل می دهد. در مرحله اول اجرای طرح ابتدا نسبت به جمع آوری اطلاعات زمین شناسی، کانی شناسی و زمین ساختاری منطقه اقدام شد. سپس به انواع دگرسانیهای محتمل در سنگهای آذرین اشاره ای شد که ممکن است توسط محلولهای گرمایی بر روی تشکیلات منطقه تاثیرگذار باشد. اهمیت این بخش از آن است که هر نوع دگرسانی می تواند باعث تشکیل یکسری کانسارها گردد. لذا شناسایی نوع دگرسانی در ناحیه می تواند در مطالعات بعدی و تکمیلی تاثیرگذار باشد. سپس با استفاده از اطلاعات حاصله و نیز داده های ماهواره ای با کمک نرم افزار Ermapper، نواحی آلتره و نیز نواحی محتمله کانی دار در نواحی گسله شناسایی شده اند که در مجموع حدود 20 ناحیه مشخص گردید. با توجه به شرح خدمات پیشنهادی و بر اساس زمانبندی پیش بینی شده در این مرحله از طرح نسبت به بازدید و نمونه برداری هر یک از مناطق مورد نظر اقدام گردید که نمونه های مناسب با روشهای مختلف شیمیایی، آنالیز شدند. در ادامه با تجزیه و تحلیل داده های موجود شامل مطالعات سنگ شناسی، کانی شناسی، زمین شناسی و ژئوشیمیایی نواحی دارای پتانسیل کانی سازی فلزی مناسب جهت مطالعات تکمیلی معرفی شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):