برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ساخت محیطهای کشت متوالی و انتقال بلاستوسیستگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1381

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق مقالاتی تهیه و در ششمین کنگره سالانه بیماری های زنان (آذر 78) و اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران (بهمن 79) و در کنگره های ESHRE 1990, 2001, MEFS 1999 ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: مطالعه مزبور به منظور بهبود تکوین بلاستوسیست در محیط آزمایشگاهی و شناسایی عامل (های) موثر در کولاپس شدن بلاستوسیست در محیطهای کشت متوالی انجام شد.
مواد و روشها:
(A برای مقایسه تکوین جنین ها در محیطهای کشت متوالی و ساده و شناسایی عوامل موثر در کولاپس شدن بلاستوسیست، آزمایشات ذیل طرح ریزی شد: در ابتدا محیطهای Gs2, Gs1 که شامل نمکها، کربوهیدراتها و گلوتامین بودند بر اساس روش Gardner and lane (1997) ساخته شد. محیط های T6.2, T6.1 نیز بر اساس محیط T6 ساخته شدند ولی غلظت کربوهیدراتهای آنها به ترتیب نظیر Gs2, Gs1 بودند. اسیدهای آمینه غیر ضروری (NEAA) و ضروری (EAAs)، ویتامینها (Vits) و آلبومین گاوی 4mg/ml (BSA)، فراکسیون V، فاقد اسیدهای چرب (آزمایشات I تا V) یا آلبومین انسانی (HAS, 10%) (آزمایش V) به آنها اضافه شد. از جنین های تک سلولی موش (NMRI) برای انجام آزمایشات استفاده شد.
آزمایش
I: جنین های تک سلولی در محیط تجاری G1.2 یا R1 (Gs1+NEAAs) به مدت 48h کشت شدند و برای ادامه کشت به G2.2 و یا (Gs2+NEAAs+EAAs+Vits) R2 منتقل شدند، تا سه روز دیگر رشد کنند. و یا آنکه جنین ها در محیط ساده T6 رشد یافتند.
آزمایش
II: جنین های تک سلولی در Gs1 یا Gs1+NEAAs برای 48h و در Gs2 و یا Gs2+NEAAs+EAAs برای سه روز کشت شدند (گروه 1و2).
آزمایش
III: محیط دوم آزمایش (Gs2+NEAA+EAAs) II پس از 48h تعویض شد.
آزمایش
IV: جنین های تک سلولی در T6.1+NEAAs برای 48h و سپس در T6.2+NEAAs+EAAs برای سه روز کشت شدند.
آزمایش
V: جنین های تک سلولی در Gs1+NEAAs به مدت 48h و سپس در Gs2+NEAAs+EAAs برای سه روز به همراه آلبومین انسانی کشت شدند.
(B برای غلبه بر کولاپس شدن بلاستوسیست و بهبود تکوین جنین آزمایشات ذیل طرح ریزی شد:
آزمایش
I: جنین های تک سلولی در محیطهای R1 یا G1.2 برای 48h و سپس در R2 یا G2.2 برای سه روز کشت شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Production of sequential media and blastocyst transferAbstract:

Introduction: This study was started to improve in vitro blastocyst development and to examine effective factor (s) in blastocyst collapse (no visible cavity. Returning of hatching blastocyst into zona pellucida, and tendency to degeneration) in sequential culture media.
Materials and Methods: A) to evaluate effective factors in blastocyst collapse following experiments was designed: Gs1 and Gs2 included salts, carbohydrates and glutamine were prepared as Gardner and land (1997) (1). Als, T6.1 and T6.2 media were prepared as T6 medium. But, their carbohydrate were as Gs1 and Gs2 concentration, respectively. Nonessential (NEAAs) and essential (EAAs) amino acids, minimal essential medium vitamins (vits) and bovine serum albumin (BSA, 4mg/ml) fraction V, free fatty acids (experiment I to IV) or human serum albumin (albumin-20, 10%) (experiment V) were added to them according to the experiment. One-cell mouse embryos (NMRI, out bred) were cultured in media.
Experiment I: One-cell embryos were cultured in commercial G1.2 or (Gs.1+NEAAs=R1) for the first 48hrs and G2.2or (Gs2+NEAAs+EAAs+Vits=Rs) for 3 days.
Experiment II: One-cell embryos were cultured in Gs.1 or Gs.1NEAAs for 48hrs and then cultured in Gs.2 and / or Gs.2+NEAAs+EAAs for 3 days (Group 1 and 2).
Experiment III: The medium in the second phase of experiment II (Gs.2+NEAAs+EAAs) was renewed after 2 days.
Experiment IV: One-cell embryos were cultured in T6.1+NEAAs for 48h and then transferred to T6.2+NEAAs+EAAs to culture for 3 days.
Experiment V: One-cell embryos were cultured in Gs1+NEAAs and then transferred to Gs2+NEAAs+EAAs. The media supplemented with albumin -20.
B) To overcome the blastocyst collapse and improvement in vitro blastocyst development following experiment were designed; (Gs.1+NEAAs=R1). (Gs2+NEAAs+EAAs+Vits=Rs):
Experiment I: the embryos were culture in R) or G1.2 for 48hrs and then transferred to R2 or G2.2 for 3 days.
Experiment II-1: One-cell mouse embryos were cultured in R1 plus vero cell lines or mouse embryonic fibroblast cells (MEF) derived from 12-14 days mouse embryos. After 48hrs, embryos were transferred to R2 plus one of the cell lines.
Experiment II-2: One-cell mouse embryos were culture in R1 for 48 hrs and then transferred to R2 plus vero cells or R2 plus MEF, for 3 days .
Experiment III: The 24hrs and 48hrs-conditioned R2 mediums of vero and MEF were prepared by filtration through 0.22 and freezed in -200. one-Cell mouse embryos were cultured in R1 for 48hrs and transferred to 24hrs-conditioned R2 mediums for other 3 days.
Results: A) Experiment I: A lot of embryos (HgB+HdB) were collapsed HgB in group I, but a few embryos collapsed in 2nd group.
Experiment III: Medium renewal did not affect blastocyst collapse.
Experiment IV: The results are the same as experiment II (group II) and a few of HgB or HdB were collapsed on the 5th day.
Experiment V: A high percentage of HgB and HdB and HdB were collapsed.
B) Expreiment I: Embryos developed in in-house prepared sequential culture media (R1 and R2) as similar to commercially G1.2 and G2.2 durnig 5day culture. However, a high percentage of blastocysts were collaspsed on the fifth day of culture in both commercially and in-house media.
Experiment II-1: By co-culturing of 1-cell embryos in sequential media during 5 days, embryo development was not improved comparing with results of experiment I. but, none of blastocysts collapsed.
Experiment II-2: Comparing the aforementioned results, a higher percentage of one-cell embryo developed as hatching and hatched blastocyst (71%) in both co-cultures after 5 days.
Experiment III: The conditioned R2 media (2hrs and 48hrs) of both types of cell lined did not improve the blastocyst development and a lot of blastocysts collapsed on the 5th day.
Conclusion: These results show that:
A) 1. Blastocyst collapse occurred in sequential culture media with amino acids and especially supplementary macromolecules were involved in this event.
2. This process is independent of basic salt solution of sequential culture media and medium renewal did not improve blastocyst collapse.
B) 1. Blastocyst development was significantly improved and collapse blastocysts disappeared by using only first medium of sequential culture media (R1) during 2 days after one-cell embryo retrieval and simultaneously with co-culture (R2+vetro or R2+MEF) during the following days.
2. Conditioned R2 media of the cells (24hrs and 48hrs) were not beneficial for these objectives.Keyword(s):