برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی، خالص سازی و بررسی خواص آنزیم گلیسرول- 3- فسفات دهیدروژناز مخمرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  معاونت پژوهش و فنآوری (دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
پژهان نوشابه (مسئول طرح)
سیرتی ثابت مجید (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج آن در ساخت کیت های آزمایشگاهی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66466569-66404249-66465036-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فخررازی، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، طبقه 5
 

چکیده:

آنزیم گلیسرول -3- فسفات دهیدروژناز واکنش تبدیل دی هیدروکسی استون فسفات به گلیسرول 3- فسفات را در حضور کوآنزیم نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید احیاشده با ثبات تعادلی در حدود 1012 در دمای 25 درجه سانتی گراد کاتالیز می نماید. این آنزیم قسمتی از شاتل گلیسرول -3- فسفات است که اکیوالانهای احیا کننده را به زنجیر انتقال الکترون در میتوکندری منتقل می کند.
یکی از نقشهای مهم این آنزیم در سلولهای مخمر تنظیم پتانسیل احیای داخل سلولی در حد معینی می باشد.
در مراحل استخراج و خالص سازی آنزیم گلیسرول -3- فسفات دهیدروژناز سلولهای مخمر، این آنزیم با حفظ 35 درصد فعالیت 168 مرتبه خالص گردید.
جهت استخراج آنزیم سه روش مختلف (لیزسلولی با استفاده از آمونیاک، کربنات هیدروژن سدیم و تنش مکانیکی) مورد بررسی قرار گرفت. روش تنش مکانیکی از بقیه روشها مناسبتر تشخیص داده شد. برای خالص نمودن آنزیم از روشهای راست نمودن اسیدهای نوکلئیک بوسیله استرپتومایسن سولفات، افزایش قدرت یونی محلول با استفاده از نمک سولفات آمونیم، کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون بر روی ستون سفادکسی
G-100 و کروماتوگرافی میل ترکیبی با استفاده از ستون 6- فسفوگلوکونات سفاروز 4B استفاده گردید.
فعالیت آنزیم گلیسرول -3- فسفات دهیدروژناز بر پایه اکسیداسیون
NADH از طریق طیف سنجی در طول موج 340 نانومتر اندازه گیری شد. PH مناسب برای فعالیت آنزیم جهت احیای دی هیدروکسی استون فسفات 7.2 بوده و دمای مناسب برای انجام واکنش 30 درجه سانتی گراد میباشد.
همچنین آنزیمهای الکل هیدروژناز و دیافورز نیز تا حدی در حین مراحل خالص سازی آنزیم گلیسرول -3- فسفات دهیدروژناز خالص گردیدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Glycerol-3- phosphate dehydrogenase (GPD) catalyzes the reaction of dihydroxyacetonephosphate to glycerol-3- phosphate in the presence of coenzyme NADH with equilibrium constant about 1012 in 25?C. This enzyme is a part of glycerol -3- phosphate shuttle that transfers the reducing equivalence to electron transport chain in mitochondria. One of the important role of this enzyme in yeast cells is to balance the reduction potential.
GPD from bakar’s yeast was extracted and purified 168 fold, and the enzyme yield was 35%.
Three different methods were used for extraction. (cell lysis by ammonia, sodium hydrogen carbonate and mechanical sheerings). The best methods were obtained by using mechanical sheerings.
The enzyme was isolated using the following procedure: precipitation by streptomycin sulphate, increase of ionic strength of solution by use of ammonium sulphate, gel filtration chromatography on sephadex G- 100, and 6- phosphogluconate- se- pharose- 4B affinity gel chromatography.
GPO activity was measured spectrophotometrically at 340 nm by following oxidation of NADH. The optimal condition for the measurement of the enzyme activity was PH= 7.2 and temperature of 30oC.
During GPO purification the enzymes alcohol dehydrogenase and diaphorase were also purified to some degree.Keyword(s):