برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر کیستهای تخمدان ناشی از مصرف آگونیستهای گنادوتروپین بر نتایج سیکل های IVFگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اوج منیر (مسئول طرح)
میرقوام الدین نعیمه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مقدمه: استفاده از آنالوگهای هورمون آزاد کننده تروپین (GnRH-a) برای ایجاد ساپرسیون تخمدان همراه با تشکیل کیست تخمدان می باشد. اثرات این کیستها بر نتایج IVF هنوز مورد بحث است. در حالی که بعضی مطالعات پاسخ ضعیف تخمدان را در حضور این کیستها گزارش کرده اند بعضی مطالعات دیگر نشان می دهد که این کیستها اثرات جانبی بر نتایج سیکل ندارد. جالب توجه اینکه یافته های 3 مطالعه نشان می دهد که افراد دارای کیست میزان حاملگی بالایی داشته اند. هدف از این مطالعه تعیین اثر این کیست ها بر نتایج سیکل های IVF می باشد.
مواد و روشها: تعداد 81 سیکل
ICSI/IVF از ماه اردیبهشت 80 تا آبان 1381 بررسی شدند. بیمارانی که اندومتریوز، 15£FSH و سابقه جراحی تخمدان داشتند از مطالعه خارج شدند. تمام بیماران از روز 21 سیکل قاعدگی و بعد از انجام سونوگرافی برای رد هر گونه کیست تخمدانی، بوسرلین (0.5cc زیرجلدی) دریافت نمودند. بعد از 2 هفته ساپرسیون تخمدان با اندازه گیری هورمونهای LH و پروژسترون و استرادیول پلاسما و نیز سونوگرافی ارزیابی گردید. ساختمانهای کیستیک 20£mm در تخمدان به عنوان کیست فولیکولی تعیین شد (گروه I). همزمان بیماران مشابه بدون کیست به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند (گروه II). وقتی ساپرسیون تخمدان به طور کامل حاصل می شد (براساس ضخامت آندومتر 6>mm و استرادیول کمتر از pg/ml50) تحریک تخمدانی بدون در نظر گرفتن کیست شروع شده و برنامه ET-IVF طبق پروتکل استاندارد در همه بیماران انجام می شد. مقایسه روزهای تحریک، سطح استرادیول روزهای HCG، فولیکول های غالب، اووسیت و میزان باروری بین دو گروه با استفاده از تستهایχ2  Paired-T, t-test,انجام گردید.
نتایج: تفاوت آماری معنی داری از نظر سن، سطح هورمونی فاز ساپرسیون تعداد آمپولهای
HMG، روزهای تحریک و تعداد فولیکول های غالب بین دو گروه مشاهده نشد. تعداد کل اووسیت (9.6±7.3 در گروه I و5.7±4.0 در گروه II، تعداد اووسیت متافاز II (7.5±5.3 در گروه I و 4±3.7 در گروه II) تعداد کل امبریو (5.4±4.1 در گروه I و 3.4±2.5 در گروه II) افزایش معنی دار در گروه I و نسبت به گروه II نشان می داد. مقایسه بین 2 تخمدان در بیماران با کیست نشان داد که تخمدان حاوی کیست اووسیت بیشتری (5.2±4.1) نسبت به طرف مقابل (3.8±3.9) داشت (P=0.05).
خلاصه: مطالعه ما نشان داد که کیست ناشی از
GnRH-a اثری روی فولیکولوژنز ندارد لذا نیازی به کنسل کردن سیکل با تخلیه آن نمی باشد. نتیجه قابل توجه افزایش معنی دار تعداد اووسیت در بیماران دارای کیست بود. همچنین این مطالعه نشان داد که تخمدان حاوی کیست تعداد اووسیت بیشتری نسبت به تخمدان سمت مقابل دارد. آیا جریان خون و دیگر پروفایلهای هورمونی بین دو تخمدان متفاوت است نیاز به مطالعات در آینده با استفاده از کالر داپلر سونوگرافی و سنجش دیگر مارکرهای هورمونی دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Influence of ovarian cyst formation following administration of GnRH-a on the outcome of IVF cyclesAbstract:

Introduction: The use of gonadotropin-releasing hormone analoge (GHRH-a) to induce ovarian suppression is with ovarian cyst formation. The impact of these cysts on the outcome of IVF is still controversial. While some studies suggest poor ovarian response in the presence of cyst, some others show no adverse effect of it. Interestingly, the finding of there studies reporting high pregnancy rate in groups of patients with ovarian cyst. The purpose of this study was to determine the effect of these cysts on the outcome of IVF cycles.
Material and Methods: We evaluated 81 IVF or ICSI cycles
vetween May 2001 to Oct 2002. patints who had endometriosis, FSH³15 and ovarian surgery were excluded. All patients received Buserelin acetate (1mg SC daily) from 21th day of the cycle after exclusion of any ovarian pathology by transvaginal ultrasound. After two weeks, ovarian suppression was assessed using plasma estradiol, progesterone and LH levels and ultrasound. Cystic structures ³ 20mm in the ovary defined as follicle cysts (39 patients=group I). Similar patients without cyst have been chosen as control group simultaneously (42 patients=group II). When suppression, was achieved as defined by Endometrial thickness <6mm and Est <50pg/ml. COH was begun without, considering ovarian cyst and IVF-ET program was carried out in all patients. Stimulation days, E2 on HCG day, lead follicles, retrieved oocytes and fertilization rate were compared between the two groups using T-test, c2 and paired T-test.
Results: There were no significance differences between the two groups in mean age, hormonal values in suppression phase, total number of HMG ampoules, stimulation days and number of lead follicles. Total number of
oocyte (9.6±7.3 in group 1 vs 5.7±4.1 in group II) number of good quality oocyte in group I vs 3.4±2.5 in group II) and total number of embryo (5.4±4.1 in group I vs 3.4±2.5 in group II) increased significantly in group I compared to group II. Comparison between two ovaries in patients with cyst indicated that the ovary including cyst has much more oocyte (5.2±4.6) than the opposite side (3.8±3.9) (P=0.05).
Conclusion: Our study revealed that
GnRH-a cyst has no effect on side the folliculogenesis. Therefore it is no need to aspirate them or cancel the cycle. One noticeable point is significant increasing, in total number of oocyte in case with cycst. Interestingly, this study showed that the ovary with cyst has much more occytes than the other one. Whether ovarian blood flow or some other profile are different in two ovaries remains to be evaluated in future studies applying color Doppler and some other marker assays.Keyword(s):