برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضع تغذیه ای بهداشتی ساکنین منطقه نهبندان در جنوب استان خراسانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم تغذیه

پژوهشگران: 
رحمانی خدیجه (مسئول طرح)
ابراهیم حبیبی محسن (همکار طرح)
حیدری هما (همکار طرح)
رحمتی زاده مرتضی (همکار طرح)
دربندی محمد سادات (همکار طرح)
ذاکری معصومه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

به منظور تهیه اطلاعات پایه جهت برنامه ریزیهای عمرانی، بهداشتی، اجتماعی و بر اساس اعلام نیاز دفتر رسیدگی به مناطق محروم نهاد محترم ریاست جمهوری، با همکاری جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور طرح جامع بررسی وضع بهداشتی تغذیه ای منطقه نهبندان واقع در جنوب استان خراسان به مرحله اجرا درآمد.
دراین طرح وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی موثر بر تغذیه به وسیله پرسشنامه و مصاحبه تعیین شد و الگوی مصرف مواد مغذی سرانه خانوار در مقایسه با مقادیر مورد نیاز به روش 24 ساعت خاطره بررسی شد وضع تغذیه مادران به روش آنتروپومتری با اندازه گیری میانگین قد، وزن و دور بازو ارزیابی شد و سوء تغذیه
PEM، کمخونی فقر آهن و ویتامین A کودکان به روشهای آنتروپومتری و بیوشیمیایی مشخص گردید، نتیجه آنکه با عدم توجه به فقر زیربنایی منطقه از نظر اکولژیکی، جغرافیایی و عدم توجه کافی به بخشهایی مستعد جهت رونق کشاورزی و دامداری، باعث عدم توان اقتصادی و امنیت غذایی در منطقه شد و این امر منجر به سوء تغذیه مزمن در مردم گردیده بطوریکه الگوی مصرف سرانه خانوار نشان دهنده کمبود دریافت شدید در انرژی (40%) و به تبع آن سایر کمبودهای مواد مغذی گردیده و نهایتا متوسط وزن مادران 49.7 kg با متوسط قد 153.4 cm و دور بازو 23.5 cm می باشد و بالاخره سوء تغذیه مادر بر کودکان اثر کرده بطوریکه حدود 23% آنها دچار کوتاهی قد (stunted) هستند و از نظر کمخونی فقر آهن با توجه به ضعف بهداشتی 40% در مرحله اول و 13.5% در مرحله دوم و 30% در مرحله سوم کمخونی قرار دارند و از نظر ویتامین A حدود 50% کودکان در مرز حاشیه ای کمبود قرار دارند و چون الگوی مصرف ویتامین A بسیار کم است اگر به همین روش ادامه پیدا کند کودکان از این نظر در معرض خطر هستند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):