برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین مقدار ماده موثره گونه ایرانی گیاه شاتره .Fumaria parviflora Lamگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده گیاهان دارویی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فارماکوگنوزی و داروسازی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4702499-4702505-4702611-0261-66950447-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، بزرگمهر غربی، پلاک 97، ساختمان اصلی: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین
 

چکیده:

در ایران 7 گونه گیاه علفی یکساله از جنس شاتره Fumaria موجود می باشد. گونه دارویی این گیاه در دنیا Fumaria officinalis می باشد که داری خاصیت صفرابر می باشد. گونه دارویی شاتره Fumaria officinalis در ایران موجود نمی باشد و گونه ای از آن که در طب سنتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد و خواص درمانی مشابهی با گونه دارویی آن دارد، گونه F. parviflora می باشد. خواص درمانی که از این گونه ذکر شده است عبارتند از: اثر خلط آور، مدر، معرق، مقوی معده، تصفیه کننده خون، اشتهاآور، ملین، سمیت زدا، قابض، آرامبخش، موثر در رفع بیماریهای پوستی بخش دارویی این گیاه را اندام هوایی تشکیل می دهد. قسمتهای هوایی گیاه شاتره در مرحله گلدهی در تیرماه 1382 از محل محوطه مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی واقع در هلجرد جمع آوری گردید. گیاه پودر شده توسط دستگاه سوکسله، و به ترتیب با استفاده از حلالهای اتردوپترول، کلروفرم، استون و متانول عصاره گیری شد. فوماریک اسید عصاره با روش HPLC تعیین مقدار شد. مقدار فوماریک اسید در پودر خشک گیاه معادل 0.93 درصد وزنی- وزنی تعیین گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

.Quantitative determination of effective substance on Fumaria parviflora LamAbstract:

The plants of genus Fumaria, which has 7 species in Iran, are annual. Fumaria officinalis is the medicinal species which is used as a cholagogue. F. officinalis is not found in Iran but F parviflora is used instead of it in folk medicine. It has different properties such as expectorant, diuretic, diaphoretic, gastric tonic, blood purifier, bitter tonic, laxative, intoxicant, astringent, sedative effects and has a favorable effect on skin complains. Medicinal parts of F. parviflora are aerial parts. The aerial parts of F. parviflora in the flowering stage were collected in July 2003 from Halejerd. Powdered plant extracted with petroleum ether, chloroform, acetone and methanol using a soxhlet extractor. Fumaric acid of extract was analysed by HPLC. Fumaric acid content of the dried plant is determined about 0.93% w/w.Keyword(s):