برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقد و تحلیل دورنمایه ها و تیپ های غیر بومی در ادبیات داستانیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
طاهری قدرت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف کلی این پژوهش تحلیل چگونگی ورود و تثبیت انگاره ها و الگوهای معرفتی و معیشتی بیگانه در جامعه ایران همگام با تحولات مدرنیزاسیون در دوره پهلوی دوم است. برای رسیدن به این مهم اهداف جزئی تری مانند دسته بندی و تحلیل باورها و الگوی مذکور در بن مایه ها و محتوای داستان ها، نقد شخصیت های داستانی و طبقه بندی و مقایسه آنها با شخصیت های داستانی بومی و تحلیل فنی اعم از زبانی، ساختاری و شیوه داستان پردازی متن برای نشان دادن ارزشی ادبی آثار و جایگاه نویسندگان اینگونه آثار در ادبیات معاصر در نظر گرفته شد.
این پژوهش با روش تحلیل محتوایی و تاریخی به کمک منابع کتابخانه ای و اسنادی کوشیده است با تکیه و تاکید به مهمترین آثار شش داستان نویس بزرگ از داستان نویسان دهه های چهل و پنجاه، به تبیین، تشریح و تحلیل انسانی ترین شخص های غیربومی در ادبیات داستانی این سال ها بپردازد. در مرحله بعد با توجه به اینکه اغلب آثار برجسته در این دوره در یک فضای یکسان از ویژگی های داستانی مشترکی در دو حوزه شخصیت پردازی و درونمایه گذاری بهره گرفته اند، شش داستان نویس انتخاب و پس از فیش برداری از متون با محوریت درونمایه ها و شخصیت پردازی های غیربومی و در نتیجه طبقه بندی و تحلیل آنها طرح انجام شد
.
ادبیات داستانی دهه های چهل و پنجاه به دلیل قرار گرفتن در موقعیت خاص سیاسی و فرهنگی در میان دو جریان و گفتمان قوی روزگار پهلوی دوم ایجاد شده است، یکی گفتمان غرب گرا و بومی ستیز و دیگری گفتمان غرب ستیز و بومی گرا
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):