برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر سومایت های جنین جوجه بر تمایز عصبی سلول های بنیادی جنینی موشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: جنین شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1388

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خروجی طرح: 

ارائه یک نسخه پایان نامه .Ph.D


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

نقش مزودرم پاراگزیال یا سومایت ها در کسب سرنوشت نورواپی تلیالی در اکتودرم و تمایز آن به انواع سلول های عصبی به خصوص در پستانداران هنوز مشخص نشده است. جهت بررسی نقش نوروژنیکی آنها، سومایت های حاصل از جنین جوجه که در قطرات کروی آلژینات انکپسوله شدند با اجسام شبه جنینی (EBs) حاصل از سلول های بنیادی جنینی موش هم کشتی داده شدند. این سلول های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی به انواع مختلفی از سلول ها تمایز می یابند و یک سیستم ساده و قابل کنترلی را در محیط آزمایشگاهی جهت بررسی فرایند القای و تمایز عصبی فراهم می کنند.
سلول های بنیادی جنینی موش رده Royan B1 در محیط کشت خاص سلول های بنیادی که فاقد LIF بود به دو روش قطره آویزان و توده ای کشت داده شدند تا اجسام شبه جنینی (EBs) به دست آید. سپس EBها در گروه های کنترل، سومایت، RA و RA+Somite تقسیم شدند و به مدت 4 روز سوسپانسیون شدند. در گروه سومایت از نسبت Somite: EBمتفاوت (1:1 و 1:4 استفاده شد. سرانجام EB های همه گروه ها در محیط کشت خاص سلول های بنیادی گسترش داده شد و با روش های ایمونوفلوروسنس، فلوسایتومتری، RTـPCR معمولی و نیمه کمی و LCـMS نورون های حاصل از این اجسام مورد ارزیابی قرار گرفتند.
درصد EBs حاوی نورون در گروه های کنترل، سومایت (1:1 و1:4،RA  و RA+Somite به ترتیب 4.8، 21.05، 35.3، 82.8 و 80.2% بود اما درصد سلول های MAP2 مثبت به ترتیب 7.8، 16 (فقط در گروه سومایت 1:4 35 و 30.5% بود. نتایج LCـMS نیز نشان داد که سومایت ها از خود رتینوئید به درون محیط کشت رها کردند و توانستند باعث تولید رزت های عصبی در 14.7% از EBs شوند در حالی که این میزان در گروه کنترل و RA به ترتیب 2.6 و 0.0% بود. EBs تیمار شده با RA حول محورهای سری ـ دمی و پشتی شکمی لوله عصبی توانستند الگو یابند در حالی که سومایت ها فقط بخشی از این تاثیرات اسید رتینوئیک را بر EBs نشان دادند.
ظاهرا سومایت های جنین جوجه همانند سومایت های دوزیستان تاثیرات نوروژنیک ضعیفی دارند و با تاثیر بر EBs حاصل از سلول های بنیادی توانستند سبب القای تشکیل رزت های عصبی در این اجسام شوند. این اثرات سومایت ها ممکن است ناشی از تولید و تراوش رتینوئیدها به درون محیط کشت باشد. اگرچه سومایت ها توانستند برخی از اثرات RA را در الگوپذیری نورونهای حاصل از ESCs نشان دهند ولی برخلاف RA نتوانستند سبب القای تشکیل نورون های رابط قلمرو V0 شوند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):