برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقد و تحلیل درونمایه ها و تیپ های غیربومی در ادبیات داستانی (1332-1342)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: زبان و ادبیات فارسی

پژوهشگران: 
طاهری قدرت اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

- انتشار 2 مقاله از یافته های تحقیق در نشریه پژوهشی زبان و ادبیات فارسی شماره 1 و2
عناوین مقاله ها عبارتاند از:
 بررسی و تحلیل جریان های داستان نویسی معاصر (42- 1332)، فصلنامه پژوهش، شماره 1
 نقد و بررسی درون مایه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مجموعه داستانی شهری چون بهشت، فصلنامه پژوهش، شماره 2
 طرح پس از انجام فاز 2 آن به صورت کتاب چاپ خواهد شد.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

ادبیات داستانی معاصر ایران در مقطع تاریخی دهه سی، به دلیل وقوع کودتای 28 مرداد تحولات فراوانی از نظر محتوا، شخصیت پردازی، شکل و زبان داشته است. می توان گفت در شرایط سیاسی و فرهنگی منحصر به فرد آن دوره، بخش عمده ادبیات داستانی بیش از پیش فرهنگ بومی دور شده و انگاره های فرهنگ غربی مورد توجه قرار می گیرند. در این پژوهش، با تکیه بر دو عنصر مهم داستان؛ یعنی درونمایه و شخصیت پردازی، چگونگی تحولات ادبی این دوره بررسی شده است. منظور از درونمایه ها و تیپ های غیر بومی، آن بخش از محتوا و شخصیت های خلق شده در داستان است که بیش از آنکه شرقی (ایرانی - اسلامی) باشند، از الگوهای غربی مایه گرفته اند. بنابراین، داستان نویسان غرب گرایی را که در پی تحکیم مبانی فرهنگ غربی بوده اند، از داستان نویسان اصیل این دوره مجزا کرده، نمونه ای از آثار آنان را از نظر درونمایه و شخصیت پردازی نقد کرده ایم. در نقد شخصیت، علاوه بر اینکه شخصیت های اصلی و فرعی از هم تفکیک شده اند، به نوع آنها از قبیل جنسیت، مثبت و منفی بودن، مسطح و کروی، پویا و ایستا، قراردادی، قالبی، تیپیک، تمثیلی و نمادین بودن آنها نیز توجه شده است. این آثار علی رغم داشتن خوانندگان فراوان، از معیارهای ادبی تهی بوده و شخصیت های داستانی آنها را از اغلب افرادی از طبقات فرودین جامعه یا تحصیلکردگان شکست خورده، مایوس و ناامید تشکیل می دهند. در حوزه درونمایه نیز بیش از پیش به مضامین غیر اخلاقی، عشق های مبتذل، یاس و واخوردگی پرداخته شده است.کلیدواژگان: نقد ادبی، داستان نویسی معاصر ایران، ادبیات غیر بومی، دهه سی، شخصیت پردازی و درونمایه

 
 
Title:Abstract:

Iranian modern fictional literature had been changed in theme, characterization, form and language by 28th mordad coup detat. In this period, the most of fictional literature went away from native culture and the western imporal measures has been taken into consideration. In this research, with emphasis to themes and characterization, literary changes of this period has been analysised. The purpose of unnative themes and types are that was taken from western samples and they have not Iranian and oriental specifications. In this research, we have separated unnative novelist from native one and have analysid the sample of their works. The fictional characters of these works had been criticized in sense of original and incidental, sexuality, of firmative and negative, flat, Round, mobile and immobile, conventional, typical, allegorical and symbolical. These works in spite of their plenty of readers, are empty from literary basises and their fictional characters are from low born or defected and disappointed educated. The most of their themes are immoral, common place love, and disappointment subject.Keyword(s): Literary criticism, Iranian modern fiction, unnative literature, characterization, them