برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین حدود طبیعی مقادیر IgE تام در کودکان تهرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1370

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور تعیین حدود طبیعی مقادیر IgE تام در کودکان تهران، تعداد 2103 نمونه در سنین بین صفر سال (بند ناف) تا چهارده سال و در دو جنس مذکر و مونث در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. جهت تهیه نمونه های صفر سال (بند ناف)، از کودکان متولد در پنج بیمارستان مستقر در پنج منطقه، شرق، غرب، شمال، مرکز و شمال تهران نمونه گیری بعمل آمد. نمونه های مورد نیاز جهت کودکان زیر 6 سال، از انستیتو پاستور ایران و هشت مرکز واکسیناسیون در مناطق پنج گانه فوق تامین گردید. و نمونه های بالای 6 سال از مدارس تهران (ابتدایی و راهنمایی) در 20 منطقه آموزش و پرورش بدست آمد.
از مجموع نمونه های مورد بررسی، کمترین میزان
IgE متعلق به کودکان صفر سال (بند ناف) -`x= 3.53 و بیشترین میزان متعلق به کودکان 10 سال (`x= 74.63) بود. نتایج این مطالعه بیانگر بالا رفتن مقادیر IgE همگام با افزایش سن می باشد. (r= 0.9195). گروه بندی سنی در ارتباط با میزان IgE کمترین میزان را متعلق به گروه صفر سال (`x= 3.53) و بیشترین میزان را به دو گروه سنی 6 تا 10 سال (`x= 63.42) و 11 تا 14 سال (`x= 65.28) میداند. (بین دو گروه اخیر از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد).
مقادیر
IgE در ارتباط با دو جنس مذکر و مونث و بدون درنظرگرفتن سن هریک به تفکیک، اختلافی معنی دار را نشان نمی دهد اما در صورت تفکیک سنی، مقادیر IgE در دختران 4 سال (`x= 44.92) از گروه مخالف هم سن خود (`x= 28.02) بیشتر (P<0.01) و در کودکان 8 سال مقدار IgE در جنس مذکر (`x= 66.42) از جنس مونث (`x= 49.59) بیشتر است (P<0.05).کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

In order to determine the normal value of total IgE in children, 2103 sera were taken from D- 14 years old males & females at different part of Tehran, the capital of IRAN.
The technique which was used to measure total IgE was ELISA method using monochlenal anti- IgE antibody.
The results of this research indicated that the lower value for IgE was detected in children at birth (
`x= 3.53 IU/ ml), while, the highest value was in 10 years old children (`x= 74.63 IU/ ml). Therefore it has been concluded that by increasal of Age, that IgE value will also increase (r= 0.919).
Regardless to the age value, the IgE content in both male and female are same. Concerning the IgE value in 4 years girls was higher (
`x= 44.92) than higher value of IgE (`x= 66.42). was recorded in compare to the same age girls (`x= 49.59) (P<0.05).Keyword(s):