برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای تاثیر اولتراسوند درمانی با فرکانس های بالا و پایین در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمنگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
بشردوست تجلی سیامک (مسئول طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
الهی فواد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح می تواند به دست تمام درمانگران جهت کسب نتیجه هر چه موثرتر در درمان بیماران مبتلا به کمردرد استفاده شود.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

هدف: در این پژوهش تاثیر اولتراسوند درمانی با فرکانس 3MHz و1MHz بر تغییرات درد و دامنه حرکتی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با علت عضلانی- اسکلتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نوع مطالعه: نیمه تجربی
(Quasiexperimental)- کارآزمایی بالینی (Clinical Triales)
مواد و روشها:
این بررسی بر روی
60 بیمار مبتلا به کمر درد مزمن با علت عضلانی اسکلتی و دامنه سنی 35-55 سال انجام شده، بیماران با روش نمونه گیری غیر تصادفی کنترل شده و حداقل 6 ماه سابقه کمردرد برای شرکت در تحقیق انتخاب شده، وبه سه گروه بیست نفری تقسیم گردیدند. قبل از شروع تحقیق ابتدا وضعیت ستون فقرات کمری به کمک کلیشه های رادیوگرافی Lat و AP بررسی شده و زوایای اصلی فقرات کمری شامل ساکرال، لومبوساکرال و ایندکس لومبارلوردوزیس اندازه گیری می گردید و در صورت عدم وجود اختلاف فاحش بیمار وارد روند تحقیق می گردید. در مرحله قبل از اولتراسوند درمانی تمامی بیماران به کمک روش VAS تحت ارزیابی اولیه میزان درد قرار گرفته و حرکات اصلی فقرات کمری شامل Lat Bending، Flex و EXT به کمک گونیامتر اندازه گیری می گردیدند. سپس بیماران گروه اول تحت درمان با فرکانس 3MHz گروه دوم تحت درمان با فرکانس 1MHz و گروه سوم تحت عنوان گروه کنترل در نظر گرفته می شدند. ویژگی های درمان با اولتراسوند در هر دو فرکانس یکسان بوده و شامل نوع Pulse، Duyt Cycle 1:3 شدت 1.2 W/cm2 را برای پنج دقیقه و به مدت 10 جلسه می باشد گروه کنترل به منظور مسایل اخلاقی همزمان تحت درمان با مادون قرمز و تمرینات Stabilization قرار می گرفتند. پس از اتمام جلسات درمانی ارزیابی های مربوطه به درد و دامنه حرکتی مجددا انجام می گردیدند.
یافته ها: اولتراسوند درمانی با فرکانس
3MHz در کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با منشا عضلانی- اسکلتی بی تاثیر است. اولتراسوند درمانی با فرکانس 1MHz در کاهش درد بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با منشا عضلانی- اسکلتی بی تاثیر است ولی موجب افزایش معنی دار دامنه حرکتی ستون فقرات می گردد همچنین استفاده از پرتوهای مادون قرمز به همراه تمرینات Stabilization در درمان بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با منشا عضلانی- اسکلتی موثر است.کلیدواژگان: اولتراسوند درمانی، روش VAS، دامنه حرکتی ستون فقرات کمری، درد

 
 
Title:

The compensatory research of effect of high and low frequency ultrasound Therapy in vhronic back painAbstract:

Purpose: In This research, effects of ultrasound therapy with 3MHz and 1MHz frequency were studied on pain and mobility changes in people wاo suffered chronic low back pain with musculo- skeletal causes.
Study Design: Clinical Trials Quasi- Experimental Method.
Materials & Methods: 60 men with musculo- skeletal chronic low back pain between the ages 35-55 were studied on this research. All patients had selected by unincidental controlled sampling method and at least 6 months back ground of chronic low back pain. Patients divided into 3 main groups and each group contains 20 person. Before starting the research, Ap and lateral radiography of each person were taken and normality of sacral angel, lumbo sacral angel and also lumbar lordosis indexes were assessed. In the starting stepa mount of pain was determined by visual analogue scale and also main lumber spin movements (Flex, Ext, Lat Bending) were assessed by gouniameter. In the practical step patients at group one were affected by 3 MHz frequency ultrasound Therapy. Group 2 were treated by 1 MHz frequency ultrasound Therapy and control group had been considered as control. Person of control. Group were affected by infra red and stabilization exercises to consider ethical rights. Except treatment frequency the other specialties at ultrasound therapy were the same in both experimental groups: puls 1:3, 1.2 W/cm2 for 5 minutes during 10 days. After ending the treatment sessions, Pain and range of motions were assessed again.
Finding of this research indicated that:
- 3 MHz ultrasound therapy cannot cause any pain relief or lumbar spine movement improving in patients with chronic musculo- skeletal low back pain.
- 1 MHz ultrasound therapy cannot create any significant difference in pain relief patient with chronic musculo- skeletal low back pain. At the same time ultrasound therapy with this frequency improve lumbar spine mobility at these patients.
Infrared and stabilization exercises can be effective significantly on pain relief and improving lumbar spine mobility of patient with chronic musculo- Skeletal low back pain.Keyword(s): Ultrasound Therapy, Visual Analogue Scale (VAS), Mobility of Lumbar Spine, Pain