برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

سنتز و بررسی ماکروسیکل های با دهنده های مختلط اکسیژن - نیتروژن و بعضی از کمپلکس های آنها و مطالعه گزینش پذیری این ماکروسیکل ها با فلزات مختلفگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان آذربایجان شرقی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8-3448607-0411

نشانی سازمان مجری: تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، جهاددانشگاهی
 

چکیده:

در این کار پژوهشی لیگاند ماکروسیکل شیف باز  (L)8، 9، 18، 19- تتراهیدرو- 7H، 17H  -دی بنزو [f, o] ]1، 5، 9، 13[ دی اکسا دی آزا سیکلو هگزا دسیت- 18 - اول تهیه گردیده است. کمپلکس های با فرمول عمومیNiLX2 (x=Cl, Br, I, NO3, ClO4) از این لیگاند به وسیله واکنش های تمپلت از دی آلدئید مناسب 2- ]3- (2- فرمیل فنوکسی)- 2- هیدروکسی پروپوکسی[ بنز آلدئید و 1، 3- دی آمینو پروپان در حضور نمک های نیکل (II) تهیه شده اند. واکنش NiL (ClO4)2 یا هالیدهای لیتیم منجر به جداسازی سری کمپلکس های NiLXY (x=Cl, Br, l, Y=CIO4) شد. ساختارهای پیش لیگاند PL و لیگاند L به وسیله طیف های IR، NMR، جرمی و آنالیز عنصری مورد تایید قرار گرفتند. علاوه بر بررسی طیف های IR کمپلکس ها، یک سری مطالعات طیف سنجی و هدایت سنجی بر روی این کمپلکس ها انجام گرفت. بررسی این کمپلکس ها در محلول نشان می دهد که به جز کمپلکس NiL (CIO4)2 در بقیه کمپلکس ها گونه های شش کئوردینه NiLX+ حضور دارند. مطالعات ساختاری با اشعه X نشان می دهد که لیگاند به صورت پنج دندانه، N2O3، عمل می کند و موقعیت ششم به وسیله یک آنیون اشغال می شود. صفحه استوایی، N2O2، شامل دو اتم اکسیژن اتری و دو اتم نیتروژن ایمینی می باشد. بازوی الکلی بر روی صفحه N2O2 خم می شود و اکسیژن به صورت محوری به اتم مرکزی کئوردینه می شود. در کمپلکس های [NiLBr] Br. CH3CN و [NiLBr] Br. 1.75 CH3CN نیکل در محیط هشت وجهی تغییر شکل یافته از دهنده های Br N2O3 قرار گرفته است ولی در کمپلکس [NiL(NO3)]NO. در همه این کمپلکس ها آنیون دیگر به وسیله پیوند هیدروژنی به هیدروژن گروه الکلی متصل شده است. مطالعات ولتامتری چرخه ای نشان می دهد که یون Ni (II) در همه کمپلکس ها پایدار است و تشکیل کمپلکس، لیگاند شیف باز را در برابر اکسیداسیون پایدار می کند. برای آزمایش خواص پیوندی لیگاند آزمایش های استخراج مایع- مایع کاتیون های Fe (III), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Pb(II) انجام شد و لیگاند L گزینش پذیری بالایی را نسبت به یون سمی سرب نشان می دهد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Synthesis and investigation of oxygen- nitrogen mixed- donor macrocycles and some of their complexes and study of selectivity of these macrocycles with different metalsAbstract:

In this research, macrocyclic Schiff base ligand 8, 9, 18, 19- tetrahydro- 7H, 17H- dibenzo [f, o] [1, 5, 9, 13] dioxadiazacyclohexadecin- 18- ol (L) has been prepared. NiLX2 complexes (x= Cl, Br, l, NO3, CIO4) of this ligand were prepared by facile template reactions of appropriate dialdehyde 2- [3- (2- formylphenoxy) –2- hydroxypropoxy] benzaldehyde (PL) and 1, 3- diaminopropane in the presence of Ni(II) salts. Reactions of NiL (CIO4)2 with lithium halides resulted in NiLXY (x= Cl, Br, l, and Y= CIO4) complexes. Structures of PL and L were confirmed by IR, NMR, Mass spectra and elemental analysis. Spectroscopic and conductivity studies were performed on complexes. Investigation of these complexes show that the six- coordinate species NiLX+ are formed in solution except NiL (CIO4). They have been characterized by X- ray crystallography as six- coordinate complexes of petadentate ligand, N2O3 with anion occupying the sixth position. The equatorial plane, N2O2, contains the two ether oxygen atoms and the two imino nitrogen atoms. The alcoholic pendant folds over the N2O2 plane, placing oxygen in a metal- bound axial position. [NiLBr] Br CH3CN and [NiLBr] Br 1.75 CH3CN complexes contain nickel in a distorted octahedral coordination environment of N2O2Br donors. [NiL (NO3)] NO3 complex contains nickel in a distorted octahedral coordination environment of N2O4 donors. In complexes, second anion is linked by hydrogen bonding to hydrogen in alcohol group. Cyclic voltammometry studies show that nickel (II) ion is stable in all complexes and formation of complex stablize Schiff base in oxidation process. To examine the cation binding properties of ligand, we performed liquid- liquid extraction experiments unsing Fe (III), Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II) and Pb (II) cations. Ligand L shows a high selectivity for Pb (II) over the cations.Keyword(s):