برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه وقایع ناگوار زندگی با سرطان پستانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

وقایع ناگوار زندگی عبارتند از: وقایع مربوط به زندگی روزانه، اعم از فیزیکی یا روانی که باعث اختلال یا تهدید به ایجاد اختلال در فعالیتهای طبیعی زندگی می شوند.
مطالعات زیادی در رابطه با تاثیر وقایع ناگوار زندگی و فشارهای روحی و روانی بر سرطان پستان انجام شده است ولی نتایج آن هنوز مورد بحث است. بسیاری از بیماران ایرانی مبتلا به سرطان پستان نیز چنین تجربه هایی را طی چند سال قبل از بروز بیماری ذکر می کنند.
جهت بررسی ارتباط بین تجربیات ناگوار زندگی مثل مرگ فرزندان یا مرگ همسر با بروز سرطان پستان در بیماران ایرانی، یک مطالعه مورد - شاهد طراحی شد که در آن بیماران در مرحله قبل از بیوپسی از نظر فشارهای روحی روانی ناشی از وقایع ناگوار بررسی شدند و سپس بر اساس نتیجه آسیب شناسی بیماران مبتلا به سرطان پستان در گروه مورد و بیماران مبتلا به بیماریهای خوش خیم در گروه شاهد قرار گرفتند. این بررسی با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده انجام شد.
نتایج این بررسی نشان داد که بین سابقه بیماری جسمی یا روحی همسر یا فرزند و بیکاری فرزند با سرطان پستان رابطه معنی داری برقرار می باشد، در حالی که بین اثر تجمعی وقایع ناگوار و شدت آنها با این بیماری رابطه معنی داری مشاهده نشد. در مجموع با توجه به کمبود حجم نمونه انجام مطالعات بعدی توصیه می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Stressful Life Events and Breast CancerAbstract:

Life events are physical and psychological daily events that cause problems in normal daily life.
A large number of studies have examined the relationship between stressful life events and breast cancer, but the results are controversial. Many breast cancer patients in Iran believe that their disease is related to stressful events that they experienced before the disease.
A case control study was designed to examine the relationship between stressful life events and breast cancer. Participants were interviewed before breast biopsy. Based on the pathology report, cases were patients with confirmed breast cancer and controls were patients with benign breast disease.
The findings showed that there were no association between breast cancer and life events except physical or psychological disease in spouse or children and unemployment in children.
Further studies are recommended.Keyword(s):