برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه، بررسی و پیگردی خاکهای صنعتی رسی در استان اصفهانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  پاییز 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

کانیهای رسی یکی از فراوانترین مواد روی زمین می باشد که از نظر شیمیایی شامل سیلیکاتهای آبدار آلومینیوم - منیزیوم و محتوی فلزاتی چون آهن، کلسیم و دیگر فلزات قلیایی می باشد. مینرالهای رسی، محصولات ثانویه پایدار است که در اثر آلتراسیون آلومینوسیلیکاتها تشکیل یافته و دارای خواص مختلف و متنوعی است.
با توجه به اهمیت و موارد کاربرد وسیع خاکهای رسی در صنایع عمده ای چون، صنایع نسوز، کاغذ سازی، نساجی، شیمیایی، کاشی، سرامیک، چینی و غیره. یک مطالعه زیر بنایی در این زمینه احساس می شد. در همین راستا سعی شد که در این طرح نخست در قالب یک فاز مطالعاتی، نحوه تشکیل انواع خاکهای صنعتی رسی در طبیعت، طرق مختلف بررسی خصوصیات آنها، خواص، کاربرد و مصرف این نوع خاکها در صنایع گوناگون مطالعه گردد.
در ضمن مطالعات فوق، محل، موقعیت و راههای دسترسی به مناطقی از استان اصفهان که می تواند خاستگاه انواعی از این خاک باشد مشخص گردید.
سپس در قالب یک پیگردی صحرایی تمامی مناطق شناسایی شده مورد بازدید و بررسیهای کلی زمین شناسی (چینه شناسی، سنگ شناسی، زمین ریخت شناسی و...) قرار گرفت و همچنین جهت نیل به اهداف مطالعات فوق از مناطق بررسی شده نمونه هایی برداشت و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفته تا نوع خاک، مرغوبیت و قابلیت استفاده از خاک هریک از نواحی مشخص گردد. بر این اساس مناطقی که از خصوصیات کمی، کیفی و ذخیره خاکهای رسی مناسب برخوردار بودند، معرفی شدند.
با عنایت به نقش اقتصادی و صنعتی این ماده معدنی، تحقیق در زمینه اکتشاف، کانه آرایی و کشف ذخایر آن اهمیت بسزایی دارد.
مجموعه مطالعات و بررسیهای انجام شده تحت عنوان یک گزارش نهایی گردآوری و تدوین شده که امید است راهگشایی برای پی جویی و اکتشاف علمی در آینده باشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Clay Minerals are plentiful material on the earth. Their compositions are: Hydrated Aluminium- Magnesium Silicates with Metals such: Iron, Calcium and other Alkali metals.
These materials are secondary stabilized products which are produced by alteration of Alumino Silicates and have different properties. Due to various applications of Clay Minerals in industries, (e. g refractories, pulp making, weaving,…) basic studies are essential. These studies includes?
- How does clay minerals produce in nature.
- Different methods for investigation their properties.
- Various applications of Clay Minerals in different industries.
Simultaneously, some studies about the location of Clay Minerals in Esfahan province and their availability have been executed.
During field prospecting the following works executed, also
?
- All the known regions have been visited.
- Defining the regions according to field prospecting General Geology (stratigraphy, lithology Geomorphology,…)
- Sampling (samples have been analyzed by chemical and XRF methods).
Then suitable regions with high reserve and qualities have been selected and introduced.
Finaly the above studies have been presented as scientific report.Keyword(s):