برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر مایع آمنیوتیک جنین مرغ بر رشد و نمو جنین دوسلولی موش در محیط کشتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم تشریح

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق برای بهبود کیفیت درمان نازایی در پژوهشکده «رویان» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

از سال 1986 تاکنون پژوهشهایی در زمینه کاربرد مایع آمنیوتیک برای کشت جنین، بقای اسپرم در in vitro، لقاح تخمک در محیط آزمایشگاه (IVF) و انتقال جنین انجام شده است. در اغلب این پژوهشها از مایع آمنیوتیک انسانی (HAF) که به روش آمنیوسنتز جمع آوری می شود، استفاده گردید. در دو مورد نیز جنین در مرحله پیش از لانه گزینی درون کیسه آمنیوتیک جنین مرغ در حال رشد قرار داده شد. حاصل این تحقیقات تاییدی براین مدعاست که مایع آمنیوتیک قادر است از رشد و تکامل جنین در مرحله پیش از لانه گزینی حمایت کند. برای دستیابی به یک محیط کشت غنی، سهل الوصول و ارزان قیمت و با فرض اینکه مایع آمنیوتیک جنین مرغ دارای چنین ویژگیهایی می باشد؛ تحقیق حاضر طرح ریزی گردید.
روش تحقیق: به منظور القای تخمک گذاری به موشهای سوری ماده پنج تا هفت هفته ای ابتدا پانزده واحد
hMG و 42 تا 48 ساعت بعد دو واحد hCG تزریق شد. بلافاصله پس از تزریق hCG هر موش ماده در کنار یک موش نر قرار گرفت. 45 تا 48 ساعت پس از تزریق HCG جنینهای دو سلولی مسن به روش فاشینگ از لوله رحمی خارج و به محیط کشتهای آزمایش (مایع آمنیوتیک جنین شش روزه و ده روزه مرغ به طور جداگانه) و محیط کشت شاهد (هامز +F-10 سرم آلبومینار انسانی) منتقل گردید. سپس جنینها در انکوباتور تحت شرایط دمای 37°C، فشار پنج درصد CO2 و رطوبت کافی به مدت پنج روز نگهداری شد. مراحل رشد و تکامل جنینی هر 24 ساعت یکبار با استفاده از میکروسکوپ واژگون بررسی و ثبت گردید.
نتایج:
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد: مایع آمنیوتیک قادر است درصد مورولار، بلاستوسیت و خروج جنین از زوناپلوسیدا را افزایش داده، در عوض میزان دژنراسیون را بکاهد. سرعت رشد جنین در این مایع حداقل به اندازه چند ساعت از محیط کشت شاهد (هامز+ ده درصد سرم آلبومینار انسانی) بیشتر است.کلیدواژگان: مایع آمنیوتیک، جنین موش، محیط کشت طبیعی

 
 
Title:

Effect of chick embryo amniotic fluid (CEAF) on The in vitro Development of Two-Cell mouse embryosAbstract:

Objective: To investigate the effect of chick embryo amniotic fluid (CEAF) as natural medium on the development of two-cell mouse embryos.
Design: Prospective experimental study.
Material and Method: 6-day and 10-day CEAF were collected separately and storaged at 4°C for a maximum of one week. Female mice superovulated, mated and two-cell embryos were flushed from the oviducts. Embryos were then randomly assigned to five treatment groups consisted of: nAF100, iAF100, iAF50, iAF20 as experimental groups and SA as control group. The embryos were cultured for 120h at 37°C in 5% CO2 and were assessed according to the stage of development.
Setting: Research laboratory associated with clinical IVF program.
Results: The percentage of morula, blastocyst and hatched blastocyst in CEAF were significantly higher than control group (P<0.05). The percentage of degenerated embryos in CEAF were significantly lower than control group (P<0.05). The speed of embryo development in CEAF was also higher than control group.
Conclusion: CEAF was able to support two-cell mouse embryos through developmental stages towards hatched blastocyst stage.Keyword(s): Amniotic fluid, mouse embryo, natural medium