برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر نظام خانوادگی و نظام آموزشی بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه استان خراسانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
رحیمی عزیزاله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1380

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

در این بررسی تعداد 600 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و کمتر برخوردار از لحاظ امکانات آموزشی در سطح استان خراسان در سال 1380 مورد بررسی قرار گرفتند، و با توجه به نسبت جمعیت دانش آموزی، این تعداد به مناطق سه گانه تخصیص داده شد واقعه انتخاب رشته در مورد این دانش آموزان رخ داده است و اطلاعات هنگامی جمع آوری شده که دانش آموزان انتخاب رشته کرده اند، بنابراین الگوی تحقیق علی بوده است.
برای پی بردن به نظام ترجیحات دانش آموزان شش ملاک در نظر گرفته شد که این ملاکها عبارت بودند از: 1- میزان دستیابی به شغل مهم و مورد توجه، 2- میزان احترام، 3- فراوانی بازار کار، 4- درآمد بالا، 5- شانس قبولی در دانشگاه، 6- نزدیکی به علاقه و استعداد دانش آموزان از نظر خود و اعضای مهم تر خانواده و اولیای مهم تر مدرسه و دوستان مهم تر خود به این ملاک ها از 1 الی 5 نمره داده اند. نتایج نشان می دهد که رشته تحصیلی فنی و حرفه ای دارای بالاترین میانگین ترجیح (
22.79) و رشته ادبیات و علوم انسانی دارای کمترین میانگین ترجیح (16.3) بوده است.
فرضیه های مختلف این تحقیق در مورد تاثیر نظام خانوادگی بر انتخاب رشته تحصیلی نشان می دهد، در صورتیکه خانواده رشته ای را ترجیح دهد و یا آنرا پر منزلت بداند و از آن استقبال کند و فشار خانوادگی کمتر باشد و احتمال کاریابی و قبولی را بیشتر بداند آن رشته بیشتر انتخاب می شود. دانش‌ آموزانی که شرایط خانوادگی مساعدی داشته اند، بیشتر به رشته ریاضی و تجربی رفته اند و حتی در حالت عدم استقبال در خانواده رشته ریاضی و تجربی مورد توجه دانش آموزان بوده است.
در مورد تاثیر نظام آموزشی (کسب نمره، شرایط لازم، ترجیح مدرسه، ترجیح گروه دوستان و عضویت، همانند با رشته دوسـت، باعث انتخاب بیشتر رشته ترجیح داده شده از طرف دانش آموزان بوده است. در مورد رشته فنی و حرفه ای با وجود عدم کسب نمره، تلاش برای ورود به آن بیشتر بوده است. در مورد تمامی رشته ها، بجز رشته انسانی، دسترسی به ثبت نام در محل سکونت مشکل بوده است، میزان موفقیت نظام هدایت و راهنمایی و تحصیلی در مورد رشته های فنی و حرفه ای در مقایسه با سایر رشته ها کمتر گزارش شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The Impact of family System and Educational system of students in Khorassan on course selectionAbstract:

At the present study 600 girls and boys students of 2nd grade of high school in areas enjoying, half enjoying, little enjoying educational facilities throughout Khorassan province, in 1380, are studied. Considering the proportion of student population, the 600 is allocated to 3 areas. The data is gathered when the students have already selected their courses, therefore the research model is causal.
To find out the preference system of the students, six criteria were considered, which follow: 1: Possibility of receiving an important job, 2: respectability level, 3: Job opportunity abundance, 4: High income, 5: Chance of receiving university acceptance, 6: Affinity to interest and talent. Students, considering their own view, the more important family member’s, school authorities’, and friends graded these criteria form 1 to 5. The results indicate that highest preference average (22.79) belonged to technical and vocational course and the lowest preference average (16.03) belonged to literature and humanistic sciences course.
Different hypothesis of the present study concerning the impact of family system on course selection show that when the family prefers a specific course or considers it as respectable and welcomes it or when family push for choosing a specific course is less, also if the family believes there is more chance of job finding and receiving university acceptance, that course will have a higher chance of being selected. Students with favorable family condition mostly chose mathematics or science course, even when the family did not like it, students still chose these two courses.
Concerning the impact of educational system, factors such as grade, needed conditions, school preference, friends’ and memberance group preference and resemblance to friend’s course made the students to select the preferred course. Regarding technical and vocational course, even those who have not reached the necessary grads, wished to select it. For all courses, but humanistic, registration availability near the residence was a problem. Success rate of guiding system for technical and vocational courses are reported to be less than other courses.Keyword(s):