نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی شیوع شاخص سرولوژیک ویروس هپاتیت HEV) E) در داوطلبان اهدای خون شهرستان اهوازگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
عصاره زادگان محمدعلی (مسئول طرح)
عزمی مهرداد (همکار طرح)
شاکری نژاد قدرت اله (همکار طرح)
صمدی منوچهر (همکار طرح)
امینی اکرم (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

مقدمه و هدف: عفونت هپاتیت E از جمله بیماریهای هپاتیت ویروسی حاد خود محدود شونده بوده که اپیدمیهای قابل توجهی را در سراسر دنیا بوجود آورده است. راه اصلی انتقال HEV مدفوعی- دهانی است هرچند که احتمال انتقال از طریق راههای دیگر نیز برای این ویروس تاکنون رد نشده است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی شاخص سرولوژیک هپاتیت (Anti-HEV IgG)E در داوطلبان اهدای خون شهرستان اهواز می باشد.
روش تحقیق: نمونه سرم
200 داوطلب اهدای خون (130 مرد و 70 زن) از نظر وجود آنتی بادی ضد (Anti-HEV IgG) HEV به روش اختصاصی آنزیم ایمونواسی فاز جامد (Biokit HEV EIA) مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج:
23 مورد Anti-HEV IgG مثبت در میان جمعیت مورد مطالعه شناسایی شد که بیانگر شیوعی برابر با 11.5% می باشد، از این تعداد 19 نفر مرد (14.6%) و 4 نفر زن (5.7%) بودند، همچنین با وجود تفاوت موجود ارتباط معنی داری میان میزان شیوع Anti-HEV IgG با شاخص جنس و یا شاخص سن مشاهده نگردید.
بحث: یافته های این مطالعه که نخستین گزارش از وضعیت شیوع سرمی
Anti-HEV IgG در اهدا کنندگان خون شهرستان اهواز است، بیانگر شیوع نسبتا بالای Anti-HEV IgG در میان اهداکنندگان خون در این منطقه می باشد.اهداکنندگان خون، هپاتیت Anti-HEV IgG ،E،

 
 
Title:

Detection of serologic Marker of Hepatitis Evirus (HEV) in blood donorsAbstract:

Background and objective: Hepatitis E infection is a self-limited acute viral hepatitis that occurs frequently in epidemic outbreaks in the world. HEV is transmitted predominantly by the fecal-oral route. Although they have only minor contribution other routes of transmission cannot be ruled out, the aim of this study was to investigate the prevalence of anti-HEV IgG in blood donors in Ahvaz city.
Material and methods: We investigated serum samples of 200 blood donors (130 male, 70 female) for IgG calss antibodies to HEV (anti-HEV). A specific solid-phase enzyme linked immunoassay (Biokit HEVEIA) was used.
Results: of 200 blood donors 23 cases of anti-HEV IgG [19 male (14.6%), 4 female (5.7%)] were found, representing a prevalence rate of 11.5% there was no significant correlation among anti-HEV frequency and gender or age.
Conclusion: this study is the first reports concerning seroprevalence of HEV infection among blood donors in Ahvaz city and demon estate the high seroprevalence rate of anti-HEV IgG among blood donors in this areaKeyword(s): Blood donors, Hepatitis E, Anti-HEV IgG