برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

باکتریهای حل کننده فسفات و استفاده از آنها در تلقیحهای بیولوژیکگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اولیا پرویز (مسئول طرح)
شریفی مظفر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در خاک فسفات می تواند به اشکال معدنی و آلی یافت می شود. فسفات معدنی معمولا میتواند در ترکیب با کلسیم، آهن و آلومینیوم باشد. فسفات آلی نیز می تواند منشا گیاهی، حیوانی با میکروبی داشته باشد. مهمترین اشکال فسفات آلی به صورت اسیدهای نوکلییک، فسفولیپیدها و فیتین است.
گیاهان تنها قادرند فسفات محلول در آب را جذب نمایند. در صورتیکه این شکل از فسفر در خاک مقدار کمی را شامل می شود و حتی با اضافه کردن کودهای شیمیایی محلول در آب، مقدار زیادی از آن سریعا به شکل نامحلول در می آیند.
فسفات های محلول یا به طور مستقیم توسط گیاه جذب می شوند و یا توسط باکتریهای حل کننده فسفات ایجاد شده و گیاه آن را جذب می کند. مکانیسم حل شدن فسفات های نامحلول معمولا از طریق ترشح اسیدهای آلی است. برخی از باکتریها و سایر میکروارگانیسم ها قادرند علاوه بر حل کردن فسفات های نامحلول، اشکال فسفات آلی را نیز تبدیل به اشکال معدنی نمایند. این پدیده نیز می تواند در افزایش فسفر قابل دسترس برای گیاه مهم باشد. بسیاری از باکتریها، قارچها و آکتینومسیت ها توانایی حل کردن فسفات را دارند. استفاده از این میکروارگانیسم ها به عنوان کودهای بیولوژیک می تواند باعث افزایش فسفر قابل دسترس گیاه شود. در این مطالعه به فعالیتهای صورت گرفته در این زمینه اشاره شده و علاوه بر شناخت چرخه فسفر در طبیعت، به بررسی مهمترین باکتریهای حل کننده فسفات پرداخته می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Phosphate solubilizing bacteria and using of them in biological inoculantsAbstract:

Both organic and inorganic phosphate exists in the soil. The inorganic forms are compounds of Ca, Fe and Al. the organic phosphate containing compounds are derived form plants and micro-organisms and are composed of nucleic acids, phospholipids and phytin.
Water soluble phosphates in the soil are only absorbed by the plants. But, the water soluble form of phosphates in the soil is in extremely small quantities. Though, water soluble phosphatic fertilizers are applied to the soil, they are converted into insoluble form due to interaction between added soluble phosphate and soil constituents.
Soil phosphates are rendered available either by plant roots or by soil micro-organisms through secretion of organic of acids. Phosphate dissolving soil micro- organisms play some part in correcting phosphorus deficiency of plants. They may also release soluble inorganic phosphate into soil through decomposition of phosphate rich organic compounds.
Many fungi, bacteria and actinomycetes are potential solubilizers of bound phosphates in soil. Thus, they play an important role in soil by solubilizing phosphorus and making it available to plants. Here, an attempt has been made to review the work carried out in past on phosphate solubilizing microorganisms in world and Iran as well as abroad and to plan for future work on phosphate dissolving bacteria.Keyword(s):