برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه، بررسی و ساخت لامپ فرابنفشگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم پایه

پژوهشگران: 
اعرابی احمدرضا (مسئول طرح)
رادپی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

برای دست یابی به چشمه های تابش فرابنفش روش های متفاوتی وجود دارد. درطیف حاصل از لامپ های التهابی، تابش فرابنفش وجود دارد اما شدت این تابش بسیار ناچیز است. روش تخلیه الکتریکی بخار Hg-Ar گسیل خوبی از طیف تابش فرابنفش را دارد لامپ های گزنون طیق پیوسته ای از این تابش را ایجاد می کنند از طرف دیگر برای ایجاد یک طول موج خاص در محدوده تابش فرابنفش از لیزرها نیز می توان استفاده کرد.
طراحی و ساخت لامپ فرابنفش آمیزه ای از ایجاد تابش فرابنفش توسط بخار فلزی و اندازه گیری شدت تابش عبوری و شدت تابش جذب شده در لوله شیشه ای لامپ می باشد. بهترین نوع شیشه ای برای تهیه لامپ فرابنفش شیشه کوارتز است که به دلیل صرف اقتصادی می توان از شیشه پیرکس نیز استفاده کرد. در هر صورت شدت تابش فرابنفش گسیل شده و باید توسط فنومولتی پلایر بررسی و تست کرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Studding, Reviewing and Manufacturing ultra-violet LampAbstract:

There are different methods for gaining access to ultra-violet radiation in the spectrum achieved by electrical bulbs, but intensity of this radiation is very low. Electrical discharging method of Hg-Ar vapor has a good movement of ultra-violet radiation spectrum. Xenon lamps provide continuous spectrum of ultra-violet radiation. On the other hand, for providing a specific wave length within ultra-violet radiation, leaser can be used.
Designing and manufacturing ultra-violet lamp is together with providing ultra-violet radiation by metal vapor and measuring the intensity of passing radiation and absorbed radiation in the lamp glass tube. The best glass for providing ultra-violet lamp is quartz. Pyrex glass is also can be used for economic purpose. However, the moved ultra-violet radiation intensity should be studied by photo-multi-pliers.Keyword(s):