برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثرات آسپیرین با دوز پایین بر لانه گزینی در سیکل های IVF و ICSIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی ناباروری زنان

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)
حدادیان صدیقه (همکار طرح)
احمدی ژیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1382

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف: تعیین اثرات آسپیرین با دوز پایین در پاسخ تخمدان، لانه گزینی و میزان حاملگی در بیماران که IVF / ICSI می شدند.
نوع مطالعه:
Prospective. Double- blind. Randomized. Placebo Controlled
محل تحقیق: پژوهشکده رویان
تحقیق: در گروه درمان، 72 بیمار که تحت درمان بودند، روزانه 100 میلی گرم آسپیرین گرفته و در گروه کنترل، 72 بیمار بلاستو گرفتند. تعداد فولیکولها، تعداد اووسیت های بدست آمده، سطح سترادیول، میزان سیکل های کنسل شده، شیوع
OHSS، تعداد جنین های منتقل شده و میزان لانه گزینی و حاملگی در دو گروه تعیین شد.
نتایج: از نظر آماری تفاوت بارز بین گروه درمان و گروه کنترل در تعداد فولیکولها (
4.8=9 در مقابل (7.4±4.1، وقوع OHSS (23.3% در مقابل 5.6%) وجود داشت ولی پارامترهای غیره، تفاوت نداشتند.
نتیجه گیری: آسپیرین با دوز پایین به میزان قابل توجه، پاسخ تخمدان و میزان لانه گزینی و حاملگی در سیکل های
IVF و ICSI را بهبود نمی بخشد.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Effect of low dose Aspirin on Implantation in ICSI & IVF cyclesAbstract:

Objective: To determine the effects of low- dose aspirin on ovarian response. Implantation and pregnancy rates in rates in patients undergoing IVF / ICSI cycles.
Design: A prospective. Randomized. Double blind, placebo – controlled assay.
Setting: Royan Infertility research Center.
Patient (s): One hundred forty – five infertile patients (mean [± SD] age, 29.6±4.47 years) undergoing IVF / ICSI cycles.
Intervention (s): In the treatment groups. 72 patients underwent controlled ovarian hyperstimulation and received a daily dose of 100mg of aspirin. In the control group. 73 patients underwent controlled ovarian hyperstinulation in association with placebo.
Main Outcome Measure (s): Number of follicles, number of oocyte retrived, serum E2 levels, cancelation rate, OHSS occurrence, number of embryos transferred, and implantation and pregnancy rates.
Result (s): here were statistically significant differences between the treatment group and the control group, respectively, in the number of follicles (7.4±4.1 versus 9.0±4.8) and OHSS occurrence (5.6% versus 23.3%) but not in the other measures.
Conclusion (s): Low– dose aspirin dose not significantly improver ovarian responsiveness, and implantation and pregnancy rates in IVF or ICSI patients.Keyword(s): Low- dose aspirin, IVF, ICSI, implantation, pregnancy rate