برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سونوگرافی در بیماران مرد نازا مراجعه کننده به موسسه پژوهشی درمانی بیماریهای زنان و نازایی (رویان)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: پژوهشی آندرولوژی

پژوهشگران: 
وثوق تقی دیزج احمد (مسئول طرح)
نادری فرخ (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1379

کارفرما: جهاددانشگاهی واحد علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در پژوهشکده رویان مورد بهره برداری قرار گرفته است و قابل واگذاری نیز می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

عدم باروری از جمله مشکلات مبتلا به زوجین در جوامع بشری می باشد. بر طبق آمار موجود در کشورهای صنعتی و در حال پیشرفته 15-10 درصد زوجین مبتلا به ناباروری می باشند. از عوامل دخیل در امر ناباروری، مشکلات و عوامل مربوط به مرد (Male tactor) می باشد. امروزه با بهره گیری از تکنولوژی سونوگرافی توانسته اند ضایعات و بیماریهای بیضه، اپی دیدیم، مجرای انزالی (Ejaculatory duct)، پروستات و کیسه های منی (Seminal vesicales) را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند. در این رهگذر ثابت شده است که سونوگرافی از طریق مقعد (Trans tectal) به مراتب دقیق تر و حساستر برای بررسی و یافتن ضایعات اکتسابی و مادرزادی پروستات، کیسه منی و مجرای انزالی می باشد. هم چنین بیماریهایی همچون کوچکی بیضه (Testicular atrophy) گشاد شدن وریدهای بیضوی (varicocele)، کیست های اپی دیدیم (Spermatocele) با سونوگرافی به راحتی و با حساسیت بالا قابل بررسی و شناسایی می باشد.
در این تحقیق 49 بیمار مرد نازا که جهت درمان به پژوهشکده رویان وابسته به جهاد دانشگاهی مراجعه نموده بودند جهت بررسی سونوگرافیک بیضه ها، اپی دیدیم پروستات، کیسه های منی و مجاری انزالی مورد معاینه قرار گرفتند. از این تعداد 21 بیمار هم به طریقه سونوگرافی از روی شکم و هم به طریقه سونوگرافی از طریق مقعد مورد معاینه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشد:
با توجه به اینکه هر کیسه بیضه در هر فرد بطور جداگانه بررسی گردید شیوع کل ناهنجاریهای مربوطه نسبت به کل بیضه های مورد معاینه 42% برآورد گردید. شیوع واریکوسل 10.5% (6 نفر= 12.5% افراد) بود که از این میان 12.8% در سمت چپ یافت گردیده بود.
ناهنجاریهای اپی دیدیم در مجموع 10.4% موارد را شامل می گشت. شیوع کلی ناهنجاری های پروستات 8.2% (4 نفر) با معاینه به روش از روی شکم و 9.5% (2 نفر از 21 بیمار مورد معاینه) با معاینه از طریق مقعد بوده است. نتایج حاصل از سونوگرافی ترانس رکتال 21 بیمار نشان دهنده درصد بالای ناهنجاریها در مردان نازا را بیش از پیش روشن ساخته و موید آنست که سونوگرافی ترانس رکتال روش غیر تهاجمی بسیار مهمی برای تشخیص این ضایعات است در این مطالعه 12 نفر (%57.1) دارای مجرایی مجهول و غیر قابل رویت، یک نفر (%4.8) تنها واجد مجرای راست و دو نفر (%9.5) تنها واجد مجرای چپ بوده اند. درصد فراوانی ناهنجاریهای مربوط به غدد سمینال وزیکول و وازدفران ها در سونوگرافی ترانس ابدومینال 25.5% یافت شده بود که این میزان در معاینه به شیوه ترانس رکتال به 52% افزایش یافت.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Sonographic Evaluation of Infertile Men In Royan Infertility Research InstituteAbstract:

Infertility is a common problem of couples in the world. Stwchies in developed countries have showed that 10-15% of families suffered from this problem. Male factors may be causes of some infertilities. To days, with use of some ultrasonographic techniques we can detect many lesions and disease of testes, epididymis, ejaculatory ducts, prostate and seminal vesicles. In this way, it’s showed that transrectal ultrasonography is more specific and sensitive in detection of prostate, seminal vesicle, and ejaculatory ducts than other methods. However, some diseases such as testicular atrophy, varicocele and spermatocele can be easily find with ultrasonography.
In this study, 49 infertile men, from "Royan Research center" refered to U. S. department of Rasool Akram Hospital. Ultrasonograghy of testes epididymes, prostates seminal vesicules and ejaculatory ducts were done. Twenty-one of them, were studied with both transabdominal and transrectal ultrasonography. The results were as follows: prevalence of testicular abnormalities was 42% conceming to all testes. Prevalence of varicoceles was 10.5% (6 of all cases), 12.5% were in left side. Epididym abnormalities were found in 10.4% of cases.
Prevalence of protatic abnormalities was 8.2% (4 of all cases) with transabdominal and 9.5% (2:21) with transrectal ultasonography. Trans rectal findings in 21 patients, showed high probability of ejaculatory ducts abnormalities (76.1%, 16:21). This explained the importance of these abnormalities in infertile men, ans confirmed that transrectal ultrasonography can be the best non- invasive method for detecting sucg lesions. Howe ever, ejaculatory ducts could not be detected in 12 (57.1%) cases. One case (4.8%) had only night duct, and two cases (9.5%) had only left ducts in transtrectal ultrasonography. Abnormalities of seminal vesicles and was deference were detected in 25.5% of patients with transabdominal and 52% of patients with transrectal mothods.Keyword(s):