برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تمرکز فقر در مناطق شهری و تاثیر آن بر جرایم اجتماعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سیاه پوش امیر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تهیه و قابل بهره برداری است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

مساله اصلی طرح فهم رابطه میزان تمرکز فقر در نقاط شهری و گرایش به جرایم اجتماعی بوده است. اینکه آیا مناطق فقیرنشین شهری نسبت به مناطق مرفه و متوسط نشین جرم خیزترند یا خیر، مساله ای است که در طرح حاضر مورد تحقیق قرار گرفته است.
روش تحقیق: تحلیل محتوای پرونده های جرم موجود در مراکز انتظامی، اطلاعات مورد نیاز از داخل اسناد و مدارک موجود استخراج شده است.
جامعه آماری: تمام پرونده های جرم موجود در مراکز انتظامی شهر خرم آباد (پرونده های جرم مربوط به مجرمان شهر خرم آباد)
حجم نمونه: 730 نفر
پرونده های نمونه از میان پرونده های جرم سه مقطع زمانی انتخاب گردیده اند: سال 1370، 1376 و 1381.
متغیر وابسته: جرایم اجتماعی ( از میان انواع جرایم تعریف شده، جرایم زیر مورد بررسی قرار گرفته اند: سرقت، اعتیاد، قاچاق مواد، قتل، جعل، کلاهبرداری، آدمربایی)
متغیر مستقل اصلی: تمرکز فقر.
متغیرهای مستقل فرعی: سن، جنس، وضع تاهل، وضع اشتغال، سواد و سابقه کیفری.
هدف اصلی طرح فهم تاثیر تمرکز فقر بر میزان وقوع جرم بوده است. اما متغیرهای دیگری جهت فهم دقیقتر رابطه متغیر اصلی با متغیر وابسته نیز مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات آن استخراج گردید.
نتایج طرح: نتایج حاصله نشان می دهد که مناطق فقیر نشین و حاشیه ای شهر خرم آباد بیشترین درصد مجرمان را در خود جای داده اند. غالب این مناطق (البته به نسبتهای مختلف) مامن و ماوای مجرمان بوده و بستر مناسبی برای رشد و پرورش مجرمان فراهم ساخته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

poverty centralization in urban locale and its effects on social crimesAbstract:

Main problem that researched in here is understands relevant between poverty centralization in locales urban and tendency to social crimes.
Methodology: is content analysis of crime dossiers that extant in police central. Information’s are having derivation from existent document.
Universe: All crime dossiers that extant in police central of khoramabad city.
Sample size: sample dossiers have been choice from between crime dossiers in these time section: years 1370; 1376 and 1381.
Dependent variable: social crime. Between deferent crimes these crimes had investigated: smugging and sale of druges’ robbery’ addiction’ fake’ swindler’ murder’ spoof’ and kid nap.
In dependent variables: poverty centralization.
Qusqunces: gained results demonstrated that the places in which live poor people and borders of khoramabad city have the most percent of crimes. Most of these areas (of course in different proportion) have been creams’ safe place and shelter and made a good bed for growing and training of the criminals.Keyword(s):