برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح جمع آوری خلاصه پایان نامه های ارایه شده در زمینه سرطان پستان بین سالهای 75-1370 در دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز و تربیت مدرسگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
جاروندی صغری (مسئول طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
پورفتح اله علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1376

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

سرطان پستان شایعترین سرطان خانمها است. این سرطان 32 درصد کل سرطان خانمها را تشکیل می دهد و باعث 19 درصد مرگ خانمها بعلت سرطان است. سرطان پستان یک مشکل اپیدمیولوژیک جهانی است، بر همین اساس پژوهشگران از زوایای گوناگون مطالعات زیادی پیرامون این بیماری به انجام رسانده اند که موجب پیشرفتهای قابل توجهی در شناخت بیماری و عوامل موثر بر آن شده است.
یکی از منابع ناشناخته پیرامون سرطان پستان، تحقیقات و پژوهشهایی است که در مراکز آموزش عالی کشور به انجام رسیده است. این تحقیقات هر چند کوچک ولی گرانبها می توانند رهگشایی برای کارهای محققین بعدی باشند ولی متاسفانه دسترسی و استفاده از کارهای قبلی در کشور به سهولت انجام پذیر نیست، لذا بر آن شدیم که گامی در جهت جمع آوری این پژوهشها در زمینه یک موضوع تخصصی برداریم.
ما در این بازنگری، 94 خلاصه پایان نامه ارایه شده در زمینه سرطان پستان بین سالهای 75-1370 در 7 دانشگاه علوم پزشکی بزرگ کشور را جمع آوری نمودیم. این پایان نامه بر اساس سال ارایه، منظم شدند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Carcinoma of the breast is the most common site-specific cancer in women. Breast cancer accounts for 32 percent of all female cancers and is responsible for 19 percent of the cancer-related death in women.
Worldwide, breast carcinoma represents an epidemiologic problem; so many studies have been performed to find out its etiologic factors, all around the world.
In this review, we gathered 94 abstracts of thesis about breast cancer, which were presented between "1992-1997" in 7 large universities. These thesis are cathegorised according to the year of theirs representations.Keyword(s):