برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی گیاهان دارویی ایران در مناطق مختلف و تعیین گونه های دارای اولویتهای دارویی- اقتصادیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: پژوهشی جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی

پژوهشگران: 
کریمی فرح (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1377

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

گیاهان دارویی علاوه بر ترکیبات عمومی و اساسی، هر کدام حداقل دارای یک ماه موثره ثانوی مخصوص هستند. این مواد موثره مخصوص که شامل هزاران نوع می باشند به مواد طبیعی گیاهی موسومند.
مواد طبیعی گیاهی علاوه برآنکه برای صدها سال در طب سنتی وسیله درمان بیماران بوده اند در حال حاضر اهمیت مضاعفی در طب جدید بدست آورده اند.
در پژوهش حاضر براساس برخی معیارها شامل علفی بودن گیاه، صادرات و واردات گیاه، تاثیر گیاه در درمان بیماریهای شایع در کشور، نوع و مقدار ترکیبات موثره، شرایط اقلیمی مورد نیاز گیاه و ... تعدادی از جنسها و گونه های دارویی تحت عنوان اولویتهای دارویی- اقتصادی انتخاب و معرفی شده اند.
در معرفی گیاهان واحد اولویت سعی براین بوده است که مشخصات گیاهشناسی، نقاط پراکنش، نیازهای اکولوژیکی، شرایط کشت، خواص و کاربرد و ترکیبات شیمیایی گیاه مورد بررسی قرار گیرد.
در نهایت گیاهان معرفی شده از نظر ارزش اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):