برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر لیز کم توان بر مقاومت کششی تاندون آشیل خرگوش پس از جراحی ترمیمیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)
آذری افسانه (همکار طرح)
بیات محمد (همکار طرح)
ابراهیمی اسماعیل (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق تاثیر کم توان هلیم - نئون بر مقاومت کششی تاندون آشیل خرگوش بررسی شد. به این منظور 40 سر خرگوش نر از نژاد Dutch سفید 4 الی 6 ماهه که وزن آنها بین 1200 الی 2000 گرم بود، استفاده شد. پس از توزیع تصادفی خرگوشها در گروههای تجربی و کنترل تاندون آشیل پای راست آنها تنوتومی شده و سپس دو قطعه تاندون به روش Modified Kessler (15) با نخ نایلون منوفیلامان 4 صفر دوخته شده و اندام تحتانی حیوان درون آتل بی حرکت می گردید. در مورد گروه تجربی موضع عمل تحت تابش پرتوهای لیزر با طول موج 632.8 نانومتر و انرژی دانسیته 5 میلی ژول بر سانتیمتر مربع قرار می گرفت و سپس حیوانات در روزهای 7، 14، 21، 28 پس از عمل نمونه برداری شده و نمونه ها توسط دستگاه تنسیومتر بررسی می شدند. نتایج حاصله نشان داد که پرتوهای لیزر به میزان 5 میلی ژول بر سانتیمتر مربع با طول موج 632.8 نانومتر باعث افزایش حداکثر استرس تحمل شده توسط تاندونهای ترمیم شده در مقایسه با گروه کنترل در روزهای (p= 0.02) 21 و (p= 0.03) 28 می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:

The effect of low power laser (He -Ne laser) on tensile strength of tenotomized rabbit achill's tendonsAbstract:

The effect of low power laser (He- Ne laser) on tensile strength of tenotomized rabbit achill's tendon was the purpose of this study.
40 white male schmit rabbits 4-6 months old were used for this study. The right achill's tendons of rabbits were surgically tenotomized and then repaired by modified Kessler technique. After skin closure the limb was immobilized in a solid cast. 20 of them were transcutaneously irradiated with 5 mJ/cm2 He-Ne laser every day, and remaining 20 were kept as control. The rabbits were killed at intervals of 1, 2, 3 and 4 weeks post operatively. Mechanical testing yielded values for elastic stiffness max-stress (N/cm2), strain and max- load (N), F at yield point (N) by Zwick 1494 Universal Testing Machine, GERMANY. Data analysed by mann whitney test.
Findings indicated that F-max (N/cm2) in experimental group was higher than control group in 21 st (P value= 0.0285) and 28th (P value= 0.0339) days after tenotomy.
These results suggest a beneficial effect of the He-Ne laser on tendon healing in vivo.Keyword(s):