برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر مواد حاجب اوروگرافین 76% و امنی پاک بر فرآیند اسپرماتوژنز در موش قبل از پرتوگیریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی علوم تشریح

پژوهشگران: 
مزدارانی حسین (مسئول طرح)
پرویزی شهرام (همکار طرح)
آخوندی محمدمهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق برای افزایش نرخ باروری استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

امروزه مواد حاجب ید دار یونی و غیر یونی کاربرد فراوانی در روشهای مختلف پرتونگاری پزشکی پیدا کرده اند و با پیشرفت هرچه بیشتر دستگاههای تشخیصی نه تنها از اهمیت آنها کاسته نشده است بلکه هرچه بیشتر مورد توجه و بهره برداری قرار می گیرند. برای مثال سالیانه حدود 10‚000‚000 مورد تزریق این مواد جهت انجام پرتونگاری های تشخیصی در اروپا و آمریکا انجام می گیرد.

از عوارض مختلف مواد حاجب گزارشهای بسیاری وجود دارد که اغلب آنها راجع به عوارض سیستمیک مشاهده شده در اثر تزریق می باشد. مانند انواع واکنشهای آلرژیک در شدتهای مختلف و یا تاثیرات موضعی مانند زخمهای پوستی در اثر نشت زیر جلدی این مواد در هنگام تزریق، ولی بررسیهای انجام شده در مورد اثرات سیتوتوکسیک این مواد کم بوده و در مورد تاثیر مواد حاجب بر روی اسپرماتوژنز، تعداد گزارشهای منتشر شده بسیار اندک است.
در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دوزهای مختلف دو ماده حاجب ید دار یونی و غیر یونی اوروگرافین 76% و امنی پاک 350 بر روی فرآیند اسپرماتوژنز موش پرداخته شد. برای مشخص شدن دوز سمی این مواد موشهای نر مورد تزریق دوزهای 0.5 و 1 و 2 و 3 و 4 میلی لیتر به ازای هر کیلوگرم مواد حاجب یاد شده بالا قرار گرفتند. بیست روز بعد، کشتار آنها صورت گرفته و شمارش برای هر دو بیضه با لام هموسیتومتر و میکروسکوپ نوری (با بزرگنمایی
×400) انجام گرفت و میانگین شمارش دو بیضه، با شمارش اسپرم در گروه کنترل مقایسه شد. آنگاه نسبت بقا برای هر دوز محاسبه گردید و میزان دوز سمی برای هر کدام از مواد حاجب اوروگرافین 76% و امنی پاک 350 مشخص شد. فرض برابری میانگینها در مورد گروهی که مورد تزریق دوز 0.5 (ml/ kg) از اوروگرافین 76% و 1 (ml/ kg) از امنی پاک 350 قرار گرفته بودند با P<0.001 رد شد.
کاهش در تعداد اسپرمها به وضوح در دوزهای پایین تر اوروگرافین و امنی پاک مشاهده شد که این ممکن است به ساختمان ویژه سلولهای اسپرماتوگونی مربوط باشد. در بین گروههایی که مورد تزریق اوروگرافین 76% قرار گرفته بودند بیشترین اختلاف بین گروههای شاهد و
0.5 (ml/ kg) دیده شد (P<0.001). و در بین گروههایی که مورد تزریق امنی پاک 350 قرار گرفته بودند بیشترین اختلاف بین گروههای شاهد و 1 (ml/ kg) دیده شد (P<0.001). کاهش وزن بیضه نیز بین شاهد و همان گروهها مشاهده شد که البته معنی دار نبود (P>0.05).
مکانیسمی که از طریق آن مواد حاجب بر روی اسپرماتوژنز تاثیر می گذارد هنوز به خوبی شناخته نشده است ولی ممکن است علت آن تولید رادیکالهای آزاد توسط مواد حاجب باشد که خود می توانند باعث شکست کروموزومی و مرگ سلولی گردند.کلیدواژگان: مواد حاجب، اسپرماتوژنز، سیتوتوکسیسیتی

 
 
Title:

Effects of Urografin 76% and Omnipaque on Spermatogenesis in mice before irradiationAbstract:

Nowadays ionic and nonionic iodinated contrast materials, are being used frequently in various procedures of radiologic examinations. For instance in Europe and United States about 10‚000‚000 Patients a year, receive intravenous contrast materials during radiological procedures.
In present research we have investigated cytoxic effects of urografin 76% and omnipaque 350 (ionic and nonionic) on spermatogenic cells of the mice in vivo. To stablish toxic levels of these contrast materials. We have injected 0.5, 1, 2, 3, 4 (mlekg) of urografin 76% and omnipaque 350 via tail vein of different groups of male swiss albino mice. Twenety days after injection the were sacrificedand testicular spermheads were counted using hemocytometer under a). light microscope (400 and × Mean spermhead counts were compared with controls survival fractions were calculated.
Mean spermhead counts in groups which were ingected with urografin 76% and omnipaque 350, incomparision with their control group, had statistically significant differences. Decrease in sperm count, Clearly oocured at lower Urografin and ominpaque concentration. This may be related to the specialized structure of such cells. The most evident difference withing groups of Urografin 76% was noted between, control group and 0.5 (ml/kg) group (P<0.001), and for Ominipaque 350 this could be seen between control group and 1 (ml/kg) group (P<0.001). testis weight loss was noted within the same groups, in comparison with control. (P>0.05). The mechanism by which contrast media affects spermatogenesis has not been clearly understood yet, it may be due to free radical production of contrast media, which causes chromosomal damage and cellular death.Keyword(s): Contrast Media, Spermatogenesis, Cytotoxicity