برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه سدیم کوکوئیل سارکوزینات (فاز مطالعاتی و آزمایشگاهی)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآیند

پژوهشگران: 
حسن زاده معصومه (مسئول طرح)
رینه اردشیر (همکار طرح)
ثقفی رضا (همکار طرح)
کمبرانی مسعود (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما تحویل شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی جامعه ما شناخت صحیح ضرورت های صنایع مختلف است که صنایع شیمیایی از لحاظ اهمیت در قلب پیکره صنایع دیگر جای دارد چون که ارتباط صنایع مختلف با یکدیگر از طریق مصرف مواد شیمیایی گوناگون است.
سدیم کوکوئیل سارکوزینات یک سورفکتانت آنیونی مهم است که بخاطر خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه اش دارای کاربردهای مختلف و متنوع در صنایع گوناگون است.
هدف این پروژه رسیدن به روش بهینه جهت سنتز این ترکیب می باشد بطوریکه در مراحل بعدی پروژه بتوان تا تولید صنعتی آن گام برداشت.
در این طرح با مطالعه جامع در ارتباط با خواص و کاربردهای آن، روشهای سنتز و آنالیز، به روش مناسب سنتز آن که دارای سهولت فرآیند تولید و در دسترس بودن مواد اولیه آن بوده رسیده ایم. برای سنتز این ماده به مواد اولیه فنی اسید کلراید و سدیم سارکوزینات نیاز است که بنا به دلایل زیر به سنتز این دو ماده نیز مبادرت گردید.
1- رسیدن به دانش فنی تولید فنی اسید کلراید که یک ماده حد واسط شیمیایی بسیار مهم در سنتز ترکیبات آلی است بطوریکه با داشتن این ماده بسیاری از ترکیبات آلی خصوصا سورفکتانتها که زمینه اصلی فعالیت گروه پژوهشی فرآیند است تهیه می شوند و راه برای تهیه آنها بسیار آسان می گردد.
2- رسیدن به دانش فنی تولید سدیم سارکوزینات که یک ماده حد واسط برای سنتز دیگر ترکیبات و محصول پایانی بعنوان دارو در صنایع داروسازی می باشد. این ماده بصورت خالص دارای قیمت بالایی است.
3- استفاده از مواد اولیه ارزان قیمت داخل ایران جهت تولید سدیم کوکوئیل سارکوزینات
با توجه به مطالب گفته شده، مشخص گردید که در این پروژه بجای سنتز یک ماده شیمیایی به سنتز سه ترکیب شیمیایی مهم یعنی سدیم
وکوئیل سارکوزینات، سدیم سارکوزینات و فی اسید کلراید اهتمام شده است.
در این گزارش مطالب طی سه فصل مطالعاتی، آزمایشگاهی و توجیه فنی و اقتصادی مقدماتی سنتز سدیم کوکوئیل سارکوزینات ارایه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

One of the most essential needs of the society is understanding the requirements of different industries, Chemical industry palys the major the major among the other industries, because the relationship between various is based on the consumption of different chemical substances.
Sodium Cocoyl Sarcosinate is a major anionic surfactant which has various usages in different industries because of its special physical and chemical properties.
In this project, We intend to find an optimum method to Synthesis this Compound so that in later phases industrial production of this compound will be possible.
In this project by comprehensive study about properties of the compound and its usages, we have found the suitable method to Synthesis it. This method has two advantages simplicity of process and availability of raw material. To Synthesis this compound, "fatty acid chloride" and "Sodium Sorcosinate" are needed. We have synthesized these two compounds because of the following reseans:
1- To find the technical knowledge of producing "fatty acid chloride" which is a very important intermediate chemical material we can produce many organic compounds especially surfactant. As a result production of organic compounds gets very easy.
2- TO find technical knowledge of producing "Sodium Sarcosinate" which is an intermediate material for producing other compounds and is an end product as a medicine in medical industries.
3- To use less expensive domestic raw material to produce "Sodium Cocoyl Sarcosinate" According to above mentioned points, it’s clear that in this project instead of synthesis one chemical material, synthesizing three important chemical material i.e. sodium Cocoyl Sarcosinate, fatty acid chloride and Sodium Sarcosinate has been fulfiled.
This report is organized in those major sections including:
Basic studies, laboratory studies and preliminary economic and technical estimation of Sodium Cocoyl Sarcosinate synthesis.Keyword(s):