برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فاز اول مطالعات سنگ شناسی توفهای ترسیری بخشی از البرز مرکزی و پتانسیل اقتصادی آنگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1369

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

هدف اصلی این مطالعه (فاز اول طرح)، ارایه گزارشی راجع به وجود و پراکندگی احتمالی ذخایر رسی ویژه در بخشی از البرز مرکزی میباشد. این ذخایر رسی، به سبب دارا بودن اختصاصات ارزشمند متنوع، مورد توجه بسیاری از صنایع می باشند.
این کانیهای رسی ویژه، از مواد آتشفشانی یا آدراواری مشتق شده اند که در معرض هوازدگی یا آلتراسیون قرار داشته است، مناسب ترین موادی که این فرآیندها در آنها موثر می باشند عبارتند از سنگهای آدراواری ریز دانه ای می باشد که تحت عنوان نوف معروف هستند.
بررسیهای صحرایی در این بخش از البرز مرکزی، شمال - شمال شرق تهران نشان داده اند که برخی از برونردهای واحدهای متنوع توفی از سازند کرج، متحمل هوازدگی یا آلتراسیون موضعی شدیدی شده اند که منجر به چند توده اقتصادی از ذخایر رسی گشته است. برخی از ذخایر شناخته شده که در حال حاضر بصورت معدن مورد بهره برداری است، عبارتند از: 1- معدن کریتون واقع در شرق رودهن، 2- معدن اسکارد واقع در غرب رودهن، 3- معادن شمال شرق سد لتیان و برخی از ذخایر پیشنهادی شناخته شده موجود در این ناحیه نیز عبارتند از: 1- برونردی واقع در غرب روستای طاهرآباد، جنوب غرب رودهن، 2- رخنمونی در جنوب دره لواسان. 3- رخنمونی در منطقه بوجان، واقع در چند کیلومتری شرق امامه - جنوب غرب کنوند.
4- رخنمونی طولی بموازات گسترش افقهای سرخ و در راستای راندکی موشا - فشم.
بهرحال بمنظور روشن ساختن مسایل مخلتف راجع به این توفها و محتویات اقتصادی آنها، ما بایستی یک سری مطالعات آزمایشگاهی را انجام دهیم که برخی از آنها عبارتند از: تعیین منشا و روندهای هوازدگی یا آلتراسیون ذخایر رسی موجود و احتمالی، پترولوژی ماگمایی که این توفها از آن حاصل شده اند، مکانیسم ولکانیسم و دگرگونی احتمالی در این نوفها، که ضرورتا نیازمند به ملاحظات ژئو شیمیایی، اشعه ایکس و پتروگرافی نمونه ها می باشد و مباحثات بیشتر راجع به آنها را تا فاز دوم این مطالعه که در آینده، انجام خواهد شد، به تعویق می اندازیم
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

The aim of this study (firsth phase of project) is representation of a report concerning the probable existence and distribution of certain clay deposites, in a part of central Alburz. Because of a variety of valuable properties, these clay deposites for industries should be very useful.
The certain clay deposites, have derived from volcanic or weathering on pyroclastic material. These deposites have been exposed by- weathering or alteration. The most suitable material, that in which these processes are effective, including fine grained, pyroclastic rocks, that is termed "tuff".
Field investigations in this part of central Alborz, north- north east of Tehran, have shown that, some exposures of- different tuff members of karaj formation, have been extreme weathering or alteration. These processes result in some economical clay deposites. Some of these known deposites, including: 1- kariton mine, east of Rudehen, 2- Eskareh mine, west of Rudehen and 3- mines of north east of latyan dam, and some of unknown proposal deposites are: 1- an outcrop in the west of- Taherabad village, south west of Rudehen, 2- an outcrop in the south of lavasan valley, 3-an outcrop in, the boujan, east of emameh, sout west of knond, 4- alignment outcrop, parallel to the red beds trend and in immediate vicinity of Musha- Fasham overthrust!.
However, in order to clarify the different problems- concerning these tuffs and their economical contents, we have to do some experimental works in field and laboratory, to- determining the weathering or alteration, source and trends of existing and probable clay deposites, petrology of the magma, which these tuffs is produce from it, mechanism of volcanism and probable metamorphism of these tuffs,…..
To find these problems need to do some geochemical, x- Ray and petrographical consideration of samples, further discussions in these cases is differed until second phase of this project is going to be done is the future.Keyword(s):