برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید لورآمیدگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی 

گروه پژوهشی: پژوهشی فرآیندها

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4702533-4702488-4705836-0261

نشانی سازمان مجری: کرج، کیلومتر 15اتوبان قزوین، سه راهی سوپا، بلوار کاوش، مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی، صندوق پست
 

چکیده:

مصرف سالانه کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید در ایران حدود 3000 تن می باشد که در تولید مواد شوینده از جمله شامپو و مایع ظرفشویی کاربرد دارد و با توجه به رشد مصرف شوینده ها این میزان افزایش خواهد داشت که این امر شاهد بر نیاز به تهیه و تولید آن در داخل کشور می باشد.
در این طرح جهت به دست آوردن روش سنتز لورآمید، نتایج ارایه شده در کتب و مقالات بررسی و با مقایسه روشهای مختلف سعی در بهینه سازی روش منتخب گردید که در نهایت منجر به تهیه محصولی با کیفیت بهتر شد.
روش انتخاب شده بر اساس واکنش مستقیم بین اسید چرب روغن نارگیل و دی اتانول آمین به روش
Kritchevsky می باشد. مزیت اصلی این روش عدم استفاده از کاتالیزور است. ابتدا DEA تا درجه حرارت واکنش گرم شده و اسید چرب که تا حدود 100oc گرم شده است در چند مرحله به رآکتور اضافه می شود، برای جلوگیری از اکسیداسیون اسید چرب و تیره شدن آن استفاده ازاتمسفر نیتروژن توصیه می شود.
رآکتور مورد استفاده در آزمایشها، شیشه ای بوده و واکنش در آن به صورت ناپیوسته
(Batch) انجام می گیرد. این رآکتور مجهز، همزن مکانیکی و ترمومتر می باشد و از یک ژاکت مناسب برای گرم کردن آن و رسیدن به دمای واکنش استفاده می شود.
این واکنش گرمازا بوده و کنترل دما یکی از نکات قابل توجه در انجام واکنش و مخصوصا در تولید صنعتی می باشد.
نکته مهم دیگر، نسبت مولی
DEA به اسید چرب است، هر چه این نسبت بیشتر باشد، از انجام واکنشهای جانبی جلوگیری شده و محصول کیفیت بهتری خواهد داشت، لذا در عمل از نسبت مولی 2 به 1 (DEA به F.A) استفاده می شود.
در این طرح ضمن بررسی پارامترهای مهم و موثر در انجام واکنش مانند دما، فشار، زمان واکنش، اتمسفر خنثی، زمان
Aging،‌ نسبت مولی و نحوه افزایش مواد اولیه به یکدیگر، شرایط مناسب برای انجام واکنش به دست آمده است، همچنین با کنترل شرایط از نسبت مولی 1.8 به (DEA به (F.A استفاده شده است که در مقایسه با نسبت 2 به 1 میزان DEA آزاد کمتری در محصول وجود خواهد داشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Coconat Fatty Acid Diethanolamide consumption in IRAN is about 3000 tones per year. This compound is used in shampooes and liquid Dishwashing agents and other detergents. Growth in detergent consumption advised to making and producing this compound in IRAN.
Beside syntesis method, in this project, by use of the result’s presented before and compare them we try to improve the methods and receive to a better quality product.
We use kritchevsky method based on the reaction of Co: onat Fatty Acid and Diethanolamin. Advantage of this method is that, there is no necessity for catalyst.
DEA is preheated to reaction temperature in the reactor and fatty acid preheated to about 100°c and then added to reactor in three or more stage. for preventation of fatty acid oxidation, nitrogen atmosphere must be used.
In this experiment we use a glassy batch reactor equipped with mechanical mixture, thermometer and a suitable jacket for heating the reaction mixture.
This reaction is an exothermic reaction and temperature was a main effect on product quality, so temperature control is an important point in test and mostly in production process.
Another important parameter is molar ratio, If molar ratio of DEA to Fatty Acid increased, then amid percent increased in the product, but free DEA has a bad effect on the product quality, so in practice the molar ratio must be about 2:1 (DEA to FA).
In this experiment among to study of important parameters, on the reaction as temperature, pressure, reaction completion time, aging time, molar ratio and others we find the proper reaction condition, also by reaction control at a proper condition we lessense the molar ratio from 2:1 to 1.8:1 that lessenes the free DEA in the end Product.Keyword(s):