برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای ماهیان گرمایی در نیمه دوم سالگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  پاییز و زمستان 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هر چند که پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای بتونی از قدمت زیادی در کشور ما برخوردار است ولی با توجه به محدودیت منابع آبهای جاری مخصوص پرورش قزل آلا در کشور ما، می توان از منابع دیگر از جمله استخرهای خاکی پرورش کپور ماهیان در نیمه دوم سال استفاده نمود.
در این تحقیق امکان پرورش ماهی قزل آلا در استخرهای خاکی کپور ماهیان مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از یک استخر 2000 متری جهت پرورش 8000 قطعه بچه ماهی 16 گرمی استفاده شده است.
ابتدا تدابیر خاصی جهت خشک کردن و آماده سازی استخر خاکی به منظور پرورش ماهی قزل آلا به عمل آمده و از آب چاه به میزان تعویض
10% آب استخر در روز استفاده گردیده است.
طول دوره پرورش 145 روز بوده و وزن نهایی ماهیان به 300 گرم رسید. درصد تلفات
25% و میزان مصرف غذا 3000 کیلوگرم بوده است. ضریب تبدیل غذا به 1.4 رسیده که احتمالا به دلیل استفاده ماهی از منابع طبیعی تولید شده در استخرهای خاکی بوده است.
استفاده از ماهی کپور علفخوار توام با پرورش قزل آلا در استخر خاکی بسیار مفید بوده و رشد جلبکهای استخر را کنترل می نماید.
به طور متوسط رشد روزانه ماهیان حدود 2.3 گرم بوده است، که نسبت به پرورش معمول ماهی قزل آلا در استخرهای بتونی بسیار مناسب تر است.
تحقیق فوق یک راه حل دست یافتنی جهت مرتفع ساختن مشکل عدم تناسب میزان سرمایه گذاری و سوددهی استخرهای گرمایی را پیشنهاد می نماید و در افزایش بهره وری از آب و امکانات استخرهای گرمایی نقش موثری دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Although the calture of rainbow trout (Onchorynchus mykis) in raceway is the most common method of calture in our country the limited fresh water resources in Iran us to search other sorces, for example warm water’s ponds in second 6th monthes of year.
In this stydy 8000 fingerlings rainbow trout was cultured with mean weight of 16 gr in a 2000 m2 pond of warm water fish.
At first used a special method for drying and preparing the pond, then the pond was supplied with water.
The water of pond was removed about 10% every day. Duration of cultivation was 145 days, and the final mean weight of fishes was 300 gr. The percentage of mortality was 25% The total food utilization was 3000 kgr.
Over the cultivation the F.C.R was 1.4 which is lower than F.C.R in common method of rainbow trout culture in raceways becuse of the existing biological products in warm water fish’s podns, sach as alges and larve of insects.
Daily growth of fishes has been 2.3 grams.
Polyculture of grass carp (cetenopharyngodon Idella) and rainbow trout seems to be benefit because of limiting the growth of alges.
Economically use of this protochol can help calturist who calture warm water fishes such as common carp-grass carp and silver carp, utilize the benefition of rainbow trout culture in addition to warm water calture.Keyword(s):