برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح بررسی ساختار دقیق اووسیتهای لقاح نیافته انسان به روش (ICSI)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: پژوهشی نازایی

پژوهشگران: 
حسینی احمد (مسئول طرح)
شفیعی مژگان (همکار طرح)
رضازاده ولوجردی مجتبی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

یک مقاله تحت عنوان

«Study of the Ultrastructure of Unfertilized Oocytes after Intra Cytoplasmic Sperm Injection»

(ICSI) تهیه و در «کنگره نازایی خاورمیانه - دوبی - سال 1977» ارائه و همچنین در ژورنال «Middel East Fertility Society» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

9 اووسیت بالغ انسان که با وجود تزریق اسپرم بداخل سیتوپلاسم Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI)- و پس از گذشت 48 ساعت بارور نشده بودند، جهت مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی انتخاب شدند. تمام اووسیتها در مرحله متافاز II متوقف شده بودند. نشانه ای از فعال شدن در آنها دیده نشد. میتوکندری، رتیکولوم آندوپلاسمیک صاف و رتیکولوم آندوپلاسمیک خشن بصورت دوایر متحدالمرکز، از ارگانلهای شاخص در سیتوپلاسم اووسیتها بودند. در تمام اووسیتها و زیکولهایی از رتیکولوم آندوپلاسمیک صاف که میتوکندری ها در پیرامون آن جا داشتند دیده شد. اووسیتهایی که در محیط کشت بالغ می شوند دارای چنین ویژگی هستند. بنابراین احتمال می رود که این اووسیتها با وجود بلوغ ظاهری از لحاظ سیتوپلاسمیک بالغ نشده بودند. لذا با وجود تزریق اسپرم بداخل سیتوپلاسم توانایی لازم جهت پاسخ به تحریک اسپرم و فعال شدن را نداشته اند.کلیدواژگان:

 
 
Title:

(Ultra structural analysis of human unfertilized oocytes after intracytoplasmic sperm injection (ICSIAbstract:

9 Human oocyte that failed to display signs of fertilization by 48h after Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI) were processed for electron microscopic analysis. All oocytes were arrested at metaphase II. Precess of activation has not been initiated in these oocytes. The most prominent organelles of the oocyte cytoplasm were the smooth edolpasmic reticulum, mitochondria and rough endoplasmic in form of cocentrically arranged cisternae limited by ribosome-studded membranes. There were vesicles surrounded by a corona of mitochondria. Such organizations were seen in oocytes which matured in culture. It is possible that cytoplasmic maturation has not been completed at time of sperm injection in failed fertilized oocytes. So they did not respond to sperm’s factor (s).Keyword(s):