برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج اسانس از گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) (فاز یک)گروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)
زمانی میترا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیرماه 1375

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

بادرنجبویه گیاهی است پایا، به ارتفاع 30 تا 80 سانتی متر. قسمت مورد استفاده گیاه برگ و سرشاخه های جوان آن است. برگ ملیس دارای یک ماده تلخ، تانن، کامفر، قندهای مختلف، مواد رزینی، مواد پکتیکی و 0.1 تا 0.25 اسانس است که ماده موثر آن به حساب می آید.
اسانس ملیس مایعی بی رنگ یا به رنگ زرد روشن یا زرد مایل به خاکستری و دارای بویی شبیه لیمو می باشد. این اسانس در آب غیرمحلول ولی در الکل حل می شود.
اسانس ملیس ضد تشنج است بعلاوه به عنوان مقوی معده، بادشکن، تسهیل کننده عمل هضم و معرق مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت استخراج اسانس بادرنجبویه در آزمایشگاه از سه روش زیر استفاده شد:
1- روش استخراج بوسیله حلال [(روش
[(A2, A1)A
2- استخراج بوسیله تقطیر با آب (روش
B)
3- استخراج بوسیله تقطیر با بخار آب (روش
C)
در روش
A1، اسانس در مراحل مختلف اکسیده و پلیمره شده و همچنین دارای رنگ تیره تر و بوی تند و دانسیته و ویسکوزیته بالاتری می باشد. در روش A2 هیچگونه اسانسی بدست نیامد همچنین این روشهای مستلزم هزینه بیشتری هستند. روش B،‌ روش متداول اسانسگیری است. در این روش فاکتورهای مختلف نظیر تبخیر، مقدار آب مصرفی و مدت زمان تقطیر را تغییر داده و بهترین شرایط برای استخراج بدست آمد. این شرایط شامل: میزان تبخیر 350gr/h، مقدار آب 1000-1200cc برای هر 100 گرم نمونه و زمان 2 ساعت است.
یکی از عوامل موثر بر کمیت و کیفیت اسانس، تازگی و کهنگی گیاه و نحوه خشک کردن و نگهداری آن بعد از برداشت می باشد. گیاه کهنه دارای اسانس کمتر و تیره تری است.
عوامل دیگری که بر روی کیفیت اسانس استخراج شده تاثیر نامطلوب می گذارند، عبارتند از گرما، نور و اکسیژن. گرما خیلی موثرتر موجب کاهش کیفیت اسانس می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Melissa officinalis is a permanent plant with 30 to 80 cm in height. Useful parts of the herb are leaves and new tops of Melissa officinalis. The leaf of Melissa officinalis have bitter matter, tannin, camphere, different sugers, Resin compounds, pectic compound, and 0.1 to 0.25% essential oil is it’s effective matter.
The Balm oil is a colourless, pale yellow or yellow toward gray and have an odour like lemon. This essense is insoluble in water but soluble in alcohol.
Balm oil is antispasmodic and in addition it is used as the stomachic, carminative and diaphoretic matter and also it help for the digesting system.
Methods that are used for extraction of Balm oil in the lab as follow:
1- Extraction by solvent [method A(A1, A2)]
2- Extraction by water distillation (method B)
3- Extraction by water- Steam distillation (method C)
In method A1 essense in the different steps becomes oxidation and polymerization and also have a dark color, hot odour, and more density and viscosity.
In method A2 did not got essense. This methods are also more expensive.
Method B, is common method for extraction of essence. In this method different factors as evaporation rate, amount of water consumed, and the time of distillation are changed and the best condition for extraction was obtained. This condition include, evaporation rate 350 gr/h, amount of water 1000-1200cc for 100grams samples, and the time is 2 hours.
One of the effective factors on quantity and quality of essense is freshness or oldness of plant, method of drying and it’s storage after harvest.
The old plant include less and more dark essense. The other factors which have unfavorable effect on the quality of essence are: heat, light and oxygen. Heat reduce the quality of essense more fast.Keyword(s):