برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کتاب شناسی تحلیلی- توصیفی اقتصاد اسلامی (جلد اول - مطالعات کلی)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: پژوهشی الهیات

پژوهشگران: 
دادگر یداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1378

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

تحقیق حاضر، به بررسی توصیفی و تحلیلی مهمترین آثار اقتصاد اسلامی پرداخته است. فی المجموع 65 کتاب و مقاله از میان آثار جدید (معاصر) گزینش و در دو بخش «مطالعات کلی» و «مطالعات موردی» بررسی و مدون شده است.
در این بررسی، نکات زیر مورد توجه محقق بوده است:
1- بیان هدف یا اهداف اصلی کتاب یا مقاله
2- نقد صوری و محتوایی کتاب یا مقاله
3- جمع بندی
پس از پایان کتاب شناسی و تدوین گزارش نهایی، مقاله ای نیز تحت عنوان «مروری بر ادبیات اقتصاد اسلامی» از نتیجه تحقیق استخراج و تالیف شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Analytical and Descriptive Bibliograohy in the Islamic EconomyAbstract:

This research is a descriptive analytic investigation among the main works in the Islamic economy.
63 books and articles have selected among contemporary works. They are investigated and collected in two parts: General studies and Case studies.
In this research the following points have been considered:
1. Explaining the aim (or aims) of the mentioned works.
2. Criticizing them from content point of view and also dealing with the forms.
3. Concluding remarks.
Finally, Based on the mentioned bibliograraphy, an essay entitled «A review on the Islamic Econmyic literutur» has extracted and authorized.Keyword(s):